Vyplatí se koupit společnost v problémech?

|

Hlavní hnací silou prodejů obchodních společností zůstává generační výměna. Vedle ní ale bude pravděpodobně sílit i nový důvod prodeje, který vyvěrá z aktuální ekonomické situace. Takzvané distressed dealy neboli akvizice společností ve finančních problémech se ovšem v mnoha oborech ukazují jako jedna z nejlepších investičních příležitostí.

Návrat ekonomiky k normálnímu fungování bude pro řadu společností představovat nutnost řešit dluhové zatížení způsobené covidovými opatřeními. Zatímco pro některé to bude znamenat nevyhnutelný konec podnikání, jiné uvítají příležitost obohatit své podnikatelské portfolio. 

Akvizice společnosti v hrozícím úpadku může být v mnoha ohledech riziková. Investorovi hrozí znehodnocení či zmaření investice, poškození reputace nebo převzetí závazků, kterých si při koupi nebyl vědom. Přesto jsou distresové akvizice pro investory často mimořádně lákavé, a to nejen díky nízké kupní ceně. Taková akvizice může pro investory znamenat doslova životní příležitost. 

Zároveň je ale třeba důkladně zvážit možná úskalí i výběr vhodné strategie. Správné posouzení situace, rozhodný postup a ostrý a rázný řez vedený zkušenou rukou budou klíčovými faktory pro to, aby byla investice úspěšná a její výhody převážily nad nevýhodami. Při správně zvoleném postupu může být výsledek vynikající. V opačném případě může skončit fiaskem.

1/ Jak společnosti umírají

Specifika distresových transakcívyvěrají z toho, že společnost je nezdravá. Důvodem bývá předlužení, v jehož důsledku se společnost začíná „zadýchávat“ a přestává zvládat běžný chod. V takové situaci začínají do jejího fungování zasahovat osoby, jejichž hlasy by za normálních okolností měly minimální vliv. Jde o hlasy věřitelů, jejichž cílem je ovlivnit management společnosti tak, aby došlo k plnému a včasnému uspokojení jejich pohledávek. Ve větší než obvyklé míře do řízení společnosti nově promlouvají i její vlastníci. V českém prostředí je obvyklé, že vlastníci společností zajišťují jejich závazky vůči věřitelům vlastním majetkem. Se zhoršující se finanční situací společnosti se i vlastníci ocitají ve stále tísnivější situaci, neboť hrozí postižení jejich majetku. Proto vyvíjí tlak na management, aby odvrátili realizaci jimi poskytnutého zajištění a zachránili co nejvíce ze skomírající společnosti. 

Celou analýzu si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 10/2021. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Předchozí

PRK má na starosti evropský projekt online řešení sporů

Velké změny v Eversheds

Další