Matzner: AML zákon dělá pořád problémy

|

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli „AML zákona“) je sice účinná už přes devět měsíců,  porozumět jí je ale pro mnohé stále problematické. Pojďme si proto přiblížit vybrané změny při provádění opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu, s nimiž je nutné počítat.

1/ Rozšíření okruhu povinných osob a sledovaných činností

Vymezení tzv. povinných osob je zakotveno v ustanovení § 2 AML zákona, kde jsou vymezeny subjekty, na které se AML zákon vztahuje a které jsou povinny plnit tímto zákonem stanovené povinnosti (tzv. povinné osoby). Jako povinné osoby AML zákon specifikuje především podnikatelské subjekty, na které se povinnosti stanovené tímto zákonem vztahují komplexně a pokrývají veškerou jejich podnikatelskou činnost. Zde se jedná především o banky a spořitelní družstva, úvěrové a finanční instituce, investiční společnosti atp. Povinnými osobami dle AML zákona jsou ovšem i další subjekty se specifickým oborem podnikání, jako třeba advokáti, notáři, soudní exekutoři apod. Na ty se AML zákon aplikuje jen v zákonem stanovených případech.  

Na základě novely AML zákona dochází k rozšíření okruhu povinných osob. Dle předchozího znění AML zákona patřila mezi povinné osoby například osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi. Novela AML zákona však mezi povinné osoby nově zahrnuje i osoby, které nakupují či prodávají nemovité věci (v rámci své podnikatelské činnosti) a také realitní zprostředkovatele podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. V případě zprostředkování realitní smlouvy, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však budou realitní zprostředkovatelé povinnými osobami jen za předpokladu, že výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité dosáhne alespoň 10 tisíc euro. Novela AML zákona mezi povinné osoby nově zahrnuje též dražebníka podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, při činnosti související s dražbou nemovité věci. 

V neposlední řadě novela zavádí i přesnější vymezení týkající se auditorů, účetních a osob poskytujících daňové poradenství, jakožto povinných osob dle AML zákona. Nově budou do působnosti AML zákona zahrnuty vedle osob oprávněných k obchodování s kulturními památkami také osoby obchodující s uměleckými díly (specifikovanými v příloze AML zákona), jejichž hodnota dosáhne alespoň 10 tisíc euro. Svěřenský správce (a osoby v obdobném postavení) se rovněž nově postaví do role povinné osoby podle AML zákona. Spolu s rozšířením a zpřesněním okruhu tzv. povinných osob došlo novelou AML zákona i k rozšíření okruhu tzv. sledovaných činností, a to například o daňové poradenství v celém jeho rozsahu, včetně takového poradenství, které je prováděno jinými osobami (např. advokáty).

Celou analýzu si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 10/2021. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Předchozí

Velké změny v Eversheds

Semafor od VŠE může na základě účetních závěrek ochránit firmy před úpadkem

Další