Návrh zákona o ochraně oznamovatelů by se měl brzy posunout dál

|

V pondělí 14. listopadu se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterému nově předsedal ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Rada projednala několik zásadních materiálů, k jejichž předložení se zavázala vláda ve svých programových dokumentech. Z dílny Ministerstva spravedlnosti se jednalo primárně o návrh zákona o ochraně oznamovatelů a Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2023-2024.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl Ministerstvem spravedlnosti předložen vládě v podobě, která vyhovuje požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Cílem návrhu je primárně vytvoření funkčních kanálů pro bezpečné oznamování protiprávních jednání a poskytnutí ochrany pro oznamovatele protiprávních jednání před odvetnými opatřeními (nejčastěji ze strany zaměstnavatelů). Ministerstvo spravedlnosti návrh upravilo na základě připomínek Legislativní rady vlády a předpokládá jeho brzké projednání vládou. Rada návrh zevrubně diskutovala a doporučila vládě rozšíření věcné působnosti o všechny přestupky a dále stanovit povinnost přijímat anonymní oznámení veřejným zadavatelům a dalším subjektům dominantně ovládaným státem či obcemi.   

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2023-2024 byl zpracován ministerstvem spravedlnosti participativním způsobem v úzké součinnosti s vládním a nevládním sektorem. Konsenzuálním způsobem bylo dosaženo zakotvení těchto závazků naplňujících priority otevřeného vládnutí: pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy, zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání, otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě, rozšíření a zpřístupnění dat v systému Databáze strategií a zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání. Rada diskutovala možnosti rozšíření Akčního plánu o další ambiciózní závazky obsažené v programovém prohlášení vlády. Věcně příslušní gestoři budou v mezidobí usilovat o nalezení ideálního způsobu realizace v úvahu přicházejících závazků s tím, že se jimi Rada vlády bude opětovně zabývat.

Předchozí

Matzner: Kdy nás může policie odposlouchávat?

Aegis Law a Život dětem pořádají vánoční charitativní bazárek

Další