Taylor Wessing koordinuje další vzdělávání svých advokátů. Jak?

|

Iva Gráczová působí v české kanceláři Taylor Wessing jako Senior Associate, zároveň ale koordinuje i další vzdělávání advokátů. „Celoživotní vzdělávání je nutností v jakémkoliv oboru, ale v advokacii je to nejen zákonná povinnost advokáta, ale i otázka přežití advokátní kanceláře na trhu, protože právní předpisy se mění častěji než listí na stromě,“ popisuje pro Lawyers & Business.

„Má představa ideálního advokáta je následující: Odborník ve svém oboru, dobře jazykově vybavený, umí se vyjadřovat a jasně prezentovat své názory, zároveň dokáže rychle odhadnout a vyhodnotit konkrétní situaci (ať už při jednání s klientem, protistranou či u soudu). V současnosti je kladen velký důraz i na to, aby advokát měl i určitou znalost technologií a správné návyky při práci v on-line prostoru (neboť v dnešní době je obzvlášť důležité snížit na minimum riziko napadení a úniku citlivých informací v kyberprostoru). Naše kancelář podporuje nejen advokáty, ale i koncipienty v dalším vzdělávání a rozvíjení jejich znalostí a dovedností,“ říká Iva Gráczová, která v Taylor Wessing pracuje už zhruba 15 let.

Jak tedy v kanceláři koordinované další vzdělávání probíhá? „Abychom advokátům ušetřili práci se sledováním obecných právních novinek, pořádáme pravidelné měsíční legal updaty, na kterých jsou informováni o právních novinkách i aktuální judikatuře, případně důležitých novelách, které se chystají. V rámci rozvíjení svých soft skills pak vždy jeden účastník připraví příspěvek na zajímavé a aktuální právní téma a prezentuje ho před kolegy. Co se týče rozvíjení jazykových znalostí, jsou v naší kanceláři k dispozici kurzy právnické angličtiny a němčiny. V rámci zvyšování našich IT dovedností pak spolupracujeme s platformou SoSafe, která nejenže připravila sérii krátkých školení týkajících se jednotlivých rizik na pracovišti a v on-line prostoru, ale jsme rovněž testováni, zda se těmito pravidly řídíme.

Další část našeho know-how získáváme v rámci spolupráce s ostatními zahraničními kancelářemi Taylor Wessing, kdy jednotlivé právní oblasti pořádají pravidelná školení (on-line či osobní) nebo reagují na aktuální otázky – jako například naše ESG akademie, která se v několika přednáškách věnovala často skloňovanému tématu ESG. Kolegové v rámci skupiny IP-IT skupiny rovněž úzce spolupracují a pravidelně pořádají webináře a setkání v rámci International Technology, Content and Data Academy a Trademarks Academy. Dalším projektem v rámci TW je TW International Corporate Knowledge Network, která pořádala tento rok pravidelné webináře na témata týkající se sdílení know-how týkající se M&A transakcí v jednotlivých jurisdikcích. Jednotlivé právní týmy rozdělené podle specializace se pak v rámci TW pravidelně setkávají a vyměňují zkušenosti a sdělují nové trendy v oboru, například v rámci oddělení Real Estate, M&A, pracovního práva nebo litigace a oddělení zaměřeného na ochranu hospodářské soutěže.“

A jak advokáti v TW k dalšímu vzdělávání přistupují? Mají na něj čas?„Advokáti mají povinnost pravidelně se vzdělávat a zvyšovat své odborné znalosti. Naštěstí řada událostí již dnes běží v on-line prostoru a to i s možností pustit si záznam z dané události, takže časové prostoje jsou omezeny na minimum. Ačkoliv je třeba podotknout, že prohlubování znalostí jde často i na úkor osobního času. Nakonec to vždy záleží na konkrétních lidech a tomu, zda jsou ochotni věnovat čas svému osobnímu růstu, ale ze strany advokátů mám pozitivní ohlasy právě na model vzdělávání „on-line ze záznamu“, kdy se k dané problematice mohou vrátit (i) opakovaně, (ii) v okamžiku, kdy to přísun klientské práce dovolí. Proto například pořádáme naše legal updaty hybridně – jak on-line, tak prezenčně a pro ty, kteří v daný okamžik nemají možnost z důvodu zaneprázdněnosti se zúčastnit v reálném čase, je nahráváme, aby si je mohli pustit alespoň ze záznamu.“

Předchozí

Kupka očekává povzbuzení ekonomiky

Advokátka Lucie Smrkovská posílila Rowan Legal

Další