ČAK doporučí na ústavní soudce Břízu, Novotnou a Schejbalovou

|

Česká advokátní komora (ČAK) představila ústy svého předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M., tři kandidáty, které ČAK doporučí prezidentu republiky Petru Pavlovi na posty ústavních soudců – jsou jimi (v abecedním pořadí) advokát JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M., místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná a JUDr. Irena Schejbalová, vedoucí pobočky ČAK v Brně. Předseda Komory zároveň představil stanovisko ČAK k procesu výběru ústavních soudců, které na svém dnešním zasedání přijalo představenstvo Komory.

„Nejprve bych rád poděkoval panu prezidentovi za to, že Českou advokátní komoru oslovil s žádostí o součinnost při hledání vhodných kandidátů na posty soudců Ústavního soudu. Velmi si toho vážíme. V souvislosti s tím se představenstvo ČAK na svém dnešním zasedání výběrem zabývalo a doporučilo prezidentu republiky celkem tři kandidáty,“ řekl v úvodu brífinku předseda ČAK Robert Němec. „Jsou jimi dvě ženy – Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, a Irena Schejbalová, vedoucí pobočky ČAK v Brně, a jeden muž – advokát, člen sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, Petr Bříza.“

Představenstvo České advokátní komory přijalo i stanovisko k procesu výběru kandidátů na ústavní soudce. „Česká advokátní komora je přesvědčena, že by složení Ústavního soudu mělo být doplněno nejenom o významné osobnosti z řad soudnictví a akademické sféry, ale také z řad advokacie. Advokáti tvoří největší právnickou profesní skupinu, a proto mají mít i osoby s advokátní praxí odpovídající zastoupení mezi soudci Ústavního soudu, stejně jako je tomu v jiných zemích.

V současné době mají takovou praxi pouze tři soudci z patnácti. Rozšíření počtu soudců o významné zástupce právní praxe může ještě více přiblížit rozhodovací praxi Ústavního soudu reálnému životu. Stěžejní agendou Ústavního soudu je rozhodování o individuálních ústavních stížnostech na porušování základních práv a svobod. Jsou to právě advokáti, kteří mají s jejich uplatňováním nejvíce praktických zkušeností. 

Vyvážené zastoupení právnických profesí ve složení Ústavního soudu proto považuje Česká advokátní komora za nezbytné.“

V reakci na novinářský dotaz týkající se transparentnosti průběhu jmenování ústavních soudců, seznámil člen představenstva Komory Mgr. Lukáš Trojan přítomné se stanoviskem ČAK k této otázce. 

„Česká advokátní komora si velice váží toho, že se pan prezident rozhodl přistoupit k procesu jmenování ústavních soudců transparentně. Oceňujeme, že ČAK je jednou z institucí, která byla v této souvislosti oslovena,“ řekl Lukáš Trojan. „Respektujeme právo prezidenta výběr konzultovat se svým poradním týmem (konzultačním panelem). Je podle nás ale škoda, že v poradním týmu prezidenta nejsou adekvátním způsobem zastoupeni odborníci z právní praxe. 

V této souvislosti je pro nás překvapivé, že několik dnů před termínem k podávání doporučení od oslovených institucí, již byla zveřejněna jména některých favoritů, ale chápeme, že pan prezident zatím žádného kandidáta oficiálně nenominoval.

Pevně věříme, že celý proces vedoucí k rozhodnutí prezidenta o jmenování ústavních soudců bude transparentní a nabídne rovné podmínky všem doporučovaným osobnostem.“ 

Kandidáti České advokátní komory na funkce ústavních soudců

Petr Bříza

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., je členem sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, sekce ČAK pro rozhodčí řízení, je zkušebním komisařem u advokátních zkoušek pro obor obchodní právo, bývalým členem kárné komise ČAK. Je rovněž členem LRV, vyučuje na PF UK a působí také na Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR, Národním rozhodčím soudu pro sport, je rozhodcem při London Court of International Arbitration, rozhodce sporů při VIAC, člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž ad. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na právo EU, mezinárodní obchod a arbitráže, přeshraniční transakce/spory a spornou agendu obecně. Je uznávaným právním expertem, vyhledávaným lektorem a autorem mnoha odborných publikací.

Monika Novotná

JUDr. Monika Novotná 

JUDr. Monika Novotná je advokátkou od roku 1995. V letech 2013–2017 působila jako členka Kontrolní rady ČAK, od r. 2017 je členkou představenstva, v r. 2019 se stala jako první žena v historii české advokacie místopředsedkyní ČAK. Vede sekci pro veřejné právo ČAK. Je zkušební komisařkou pro obchodní právo a pro uznávací zkoušky. Je náhradní členkou kárného senátu NSS. V rámci své profesní působnosti se věnuje zejména daňovému a správnímu právu, je vyhledávanou autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací z daňového i občanského práva, pravidelně přednáší na významných odborných konferencích. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva. 

Irena Schejbalova

JUDr. Irena Schejbalová 

JUDr. Irena Schejbalová je advokátkou od roku 1999. Od roku 2001 je členkou Kontrolní rady ČAK, přičemž od roku 2009 je její místopředsedkyní. Od letošního roku je pověřena jako konzultantka ČAK v rámci přijímání oznámení o nevhodném chování členů ČAK. Je zkušební komisařkou pro advokátní zkoušky v oboru občanské, rodinné a pracovní právo a v oboru předpisy upravující výkon advokacie. Od roku 2005 se plně věnuje zajišťování práva na právní pomoc prostřednictvím institutu advokáta určeného ČAK k poskytování právních služeb podle zákona o advokacii. Vede pobočku ČAK v Brně jako její ředitelka. Za dobu svého působení v advokacii byla nebo stále je členkou či předsedkyní řady poradních orgánů Komory. Kromě toho byla členkou autorských týmů ustanovovaných pro tvorbu či úpravy různých stavovských předpisů a podílela se na zákonné úpravě bezplatné právní pomoci.  Je autorkou či spoluautorkou řady publikací věnovaných zejména advokátnímu právu, věnuje se i lektorské činnosti. 

Předchozí

Do Bird & Bird nastupuje Ján Kuklinca se svým týmem

Štilec & Partners: Města se musí rozhoupat s vlastní výstavbou

Další