ČAK: Ministr financí si za stát umyl ruce nad osudem advokátních úschov

|

Česká advokátní komora (ČAK) se důrazně ohrazuje proti výroku ministra financí Zbyňka Stanjury, který pronesl v Poslanecké sněmovně 22. 3. 2022 v souvislosti s problematikou advokátních úschov ve Sberbank: … „advokáti by se měli omluvit svým klientům, že zvolili takto rizikovou banku v tomto mezinárodním kontextu. To tak prostě je. A stát tu není od toho, aby všechno za všechny řešil. To fakt není možné.“ (zdroj: stenozáznam z jednání PS P ČR).

Sberbank CZ, a. s., byla a doposud stále je držitelkou licence vydané Českou národní bankou. Do února letošního roku nevydaly ani Ministerstvo financí, ani Česká národní banka vykonávající dohled nad činností banky, žádné varování či jen upozornění, z nichž by vyplynuly jakékoliv obavy o finanční prostředky uložené v bance. Podle tehdejších i současných informací se v případě Sberbank CZ, a. s., jednalo o ekonomicky naprosto zdravou banku podnikající v souladu s právními předpisy. Je zřejmé, že současné problémy byly způsobeny až bezprecedentní okupací Ukrajiny vojsky Ruské federace započaté dne 24. 2. 2022. Od 25. 2. 2022 banka již neprováděla příkazy a rozhodný den nastal 28. 2. 2022, pak již nebylo prakticky možné, aby advokáti úschovy převedli na jiné účty, neboť k nakládání s prostředky v advokátní úschově je třeba souhlas klientů.

Ve Sberbank CZ, a. s., měly své účty s vysokými uloženými částkami i některé kraje či hlavní město Praha (podle mediálních informací v bance uvízla miliarda a půl na účtech více než 80 radnic). Umyje si stát i nad jejich vklady v tichosti ruce? Nevíme, v každém případě ale s jejich zástupci dnes odpoledne bude o řešení situace Ministerstvo financí jednat.

Připomínáme, že Ministerstvo financí je v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. V oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem Ministerstvo financí vytváří mimo jiné návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU, přičemž v případě potřeby, popř. stanoví-li tak zákon, spolupracuje při zpracování právních předpisů s ČNB, asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti. Činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu zahrnuje dohled nad finančním trhem, garanční schémata, krizové řízení a jednotný mechanismus dohledu.

Ze strany Ministra financí, jednoho z nejvyšších představitelů státu, v jeho vyjádření směrem k advokátům jde minimálně o velmi nevhodný a nekorektní výrok, kterým se snaží zbavit odpovědnosti svého ministerstva, potažmo státu, a odvést pozornost od zásadního problému, jenž spočívá v nesprávné implementaci směrnice 2014/49/EU do českého právního řádu.

Pokud totiž pan ministr Stanjura považoval Sberbank CZ, a. s., za „rizikovou banku“, měl nepochybně podniknout adekvátní, minimálně informační, kroky a na rizikovost této banky kraje i veřejnost, včetně té advokátní, vhodným způsobem upozornit.

ČAK si dovoluje rovněž upozornit, že v důvodové zprávě k § 41e odst. 6 zákona o bankách, samo Ministerstvo financí uvádí, že… „zvýšená náhrada se neposkytuje za všechny vklady podle § 41f. Poskytuje se pouze v případech, ve kterých jsou vklady částkou předanou do notářské úschovy podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že k advokátní a notářské úschově je i z důvodu povinnosti advokátů a notářů pojistit se proti profesní chybě všeobecně chována vysoká důvěra a vzhledem k tomu, že za profesní chybu nelze považovat uložení částky klienta advokátem či notářem na účet u banky, která se dostane do úpadku, je třeba chránit zvýšeně i tyto vklady.“

ČAK opakovaně žádá, aby stát převzal garanci za vyplacení celého objemu vkladů na advokátních úschovách. Jinak i v důsledku nečinnosti státu může být narušena důvěra klientů v úschovy u třetích osob během provádění transakcí, a bezpečné a transparentní vypořádávání finančních transakcí může být v budoucnu netransparentně v rozporu se zákony AML a proti praní špinavých peněz, obcházeno.

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda České advokátní komory

Předchozí

Jeden svět představuje Soudce pod tlakem v Polsku nebo spor o Krymský poklad

Jak číst výsledky Chambers? A má Stanjura pravdu, když útočí na advokáty?

Další