Daň z nemovitosti se blíží. Její navýšení pocítili všichni

|

Milióny majitelů nemovitostí, fyzické i právnické osoby, dostávají v tomto měsíci informace pro placení daně z nemovitých věcí včetně výměru daně na zdaňovací období roku 2024. Na nejvýznamnější změny, ke kterým v dani z nemovitostí došlo, a na způsoby, jak uplatnit pří-padné výhrady k výměru daně, upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner a vedoucí Sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR.

Všichni vlastníci nemovitostí pocítí navýšení daně, která vzrostla v důsledku vlád-ního konsolidačního balíčku o 80 % u všech „základních“ sazeb daně. Obce ho navíc mohly místní vyhláškou upravit tzv. místním koeficientem v rozmezí 1,1 – 5,0.

Na druhé straně je možné, aby nemovitost byla od daně osvobozena, pokud jde například o veřejnou účelovou komunikaci nebo o jiný pozemek určený pro veřejnou dopravu. „Pro správné stanovení daně je zásadní i rozlišení, zda jde o zpevněnou nebo nezpevněnou plochu pozemku,“ doplňuje Petr Koubovský. „Zatímco pro zpevněné plochy pozemků stanoví zákon sazbu 9,00 Kč/m2, u nezpevněné plochy může činit pouhých 0,35 Kč/m2. Více než pětadvacetinásobný rozdíl se v konečné dani pochopitelně významně projeví.“

Vedle navýšení základních sazeb daně vidí Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner, další největší změny v nové definici stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemků, v posouzení garáží a rekreačních objektů a ve výkladu ustanovení, podle kterých může být nemovitost od daně osvobozena.

„Je-li stavebním pozemkem pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající části pozemku jako na dva samostatné pozemky, což je oproti původní úpravě zásadní rozdíl,“ uvádí Petr Koubovský s tím, že tato změna se dotkne zejména developerů a podnikatelů, kteří realizují výstavbu. „Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze zdanitelných staveb a jednotek, nebo pokud povolení stavby pozbude platnosti. Skončila tak praxe, kdy developeři při realizaci jednotlivých fází projektu účelově za-stavěli pouze části pozemku, aby se vyhnuli uplatnění zvýšené sazby daně u výměry stavebního pozemku na zbývající části identického parcelního čísla pozemku.“

„I v případě nové definice zpevněné plochy pozemku mysleli zákonodárci na to, aby zamezili spekulacím některých daňových poplatníků, kteří záměrně neaktualizovali údaje v evidenci katastru nemovitostí,“ pokračuje Petr Koubovský. „Podle nové úpravy se zpevněnou plochou pozemku rozumí pozemek či jeho část užívaná k podnikání, jejichž povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Pokud je zpevněna pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pro účely daně z nemovitých věcí opět jako na dva různé pozemky. Důležité je, že pro posouzení a zdanění pozemku již není zásadní jeho formální evidence v katastru nemovitostí, nýbrž jen jeho reálný stav a používání.“

Všichni majitelé pozemků, fyzické osoby i firmy, musí počítat s tím, že výměr daně z nemovitých věcí bude jiný, než na jaký byli zvyklí v minulosti. Jak tedy postupovat v případě, že jim bude výměr nejasný nebo k němu mají výhrady?

„V takovém případě je třeba se obrátit na místně příslušného správce daně, jehož kontakt je uveden v záhlaví informace, kterou majitel nemovitosti obdržel,“ pokračuje Petr Koubovský. „Bude-li zjištěno pochybení nebo nesprávné stanovení výše daně, mělo by dojít prostřednictvím institutu daňového řízení k nápravě.“

„Pokud poplatník s výší stanovené daně nesouhlasí, může se proti jejímu vyměření odvolat, a to standardně ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení,“ vysvětluje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner. „Je tak třeba učinit u správce daně, který napadené rozhodnutí vydal, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. Nejdříve bych nicméně doporučoval se s místně příslušným správcem daně spojit a případný nesoulad si s ním v dobrém úmyslu vyjasnit. Často se totiž může jednat o banální věc, která se rychle vysvětlí či napraví.“

Povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí se vztahuje na každého, kdo vlastní nemovitý majetek, tj. většinou na majitele pozemků a staveb, ale i bytových či nebytových jednotek. Informace pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 obdrží všichni majitelé nemovitostí od finančního úřadu.

Daň z nemovitých věcí pro letošní rok musí být uhrazena do 31. května 2024, pouze v případě, že převyšuje částku 5 000 Kč, může být rozdělena ve dvou splátkách – první se splatností do 31. května a druhá se splatností do 30. listopadu 2024. Úhradu je možné provést převodem z účtu, poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo v hotovosti na finančním úřadu, případně na pokladně České národní banky.

Předchozí

Ministr spravedlnosti svolal zástupce všech stavů a profesí v rezortu spravedlnosti

Ke středeční stávce soudů se připojí většina zaměstnanců na východě Čech

Další