Deloitte: Největším obchodem v ČR byl loni prodej Meopty

|

Vzhledem k relativně stabilnímu počtu transakcí v předchozích dvou čtvrtletích a mírně se zlepšujícímu ekonomickému prostředí předpokládá Deloitte M&A index pro aktuální kvartál jen mírný pokles počtu transakcí. Predikce očekává 2 506 transakcí, což je obdobný počet jako v předchozím čtvrtletí.

„Pokud by se měl naopak naplnit pesimistický scénář, mohli bychom očekávat pokles na 1 905 transakcí. Taková možnost by ovšem připadala v úvahu až v souvislosti s citelnými turbulencemi na trhu, kdy by se Německo i Spojené království propadly do hlubší recese, a panovala by nejistota ohledně tempa snižování úrokových sazeb. Tyto okolnosti by pak mohly zbrdit rychlé oživení a potenciálně způsobit i takový výraznější pokles trhu. Navzdory možnému propadu počtu transakcí v aktuálním kvartálu však stále existuje důvod k optimismu, který je podpořen očekáváním nižších úrokových sazeb a pokračujícího hospodářského oživení. Aktivní správa portfolia, včetně strategických akvizic a odprodejů, zůstává pro společnosti, které se pohybují ve volatilním tržním prostředí, nadále klíčová,“ vysvětluje Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Podle Linharta zůstávají strategické akvizice, partnerství a především prodeje spolu s carve-outy nadále nezbytnou součástí řízení rizik. Investoři musí dál pečlivě vyhodnocovat svá podniková portfolia a zvažovat odprodej vedlejších aktiv v rámci probíhajících transformačních strategií. Takové kroky umožňují společnostem přizpůsobit se a prosperovat v neustále se měnícím prostředí. V nadcházejícím období lze podle něj očekávat primární nárůst transakcí na trhu středních a malých podniků – především díky aktivní realizaci strategických růstových programů. Tyto transakce mají tvořit pevný základ pro očekávaný pozitivní vývoj na trhu v budoucnu.

Trhy fúzí a akvizic jsou nadále podporovány hotovostními zůstatky nealokovaného private equity kapitálu, které na konci loňského roku držely hodnotu přibližně 2,49 bilionu amerických dolarů. Očekává se, že finanční i strategičtí investoři budou v letošním roce znovu vstupovat na trh ve zrychleném tempu a – podporováni překvapivě dobrou kondicí bankovního sektoru – nadále vyhledávat investice do vysoce kvalitních aktiv, například firem se silnou pozicí na trhu, dlouhou historií nebo funkční obchodní strategií.

„Hotovostní rezervy a nealokovaný private equity kapitál nadále posilují trhy fúzí a akvizic, přičemž investoři jsou připraveni těžit ze strategických akvizic. Vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě se jako klíčový faktor pro orientaci ve stále se měnícím M&A prostředí ukazuje uvážlivý přístup k oceňování a strategickému rozmístění kapitálu,“ doplňuje Jan Brabec, partner v oddělení podnikových financí v poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Shrnutí M&A trhu za rok 2023

Globální vývoj a politika podle expertů Deloitte nadále ovlivňuje trhy. Válka na Ukrajině pokračuje a mohla by se dostat do patové situace. Dále hrozí, že Čína může napadnout Tchaj-wan a napětí na Blízkém východě se v důsledku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem zvýšilo. Přestože dopad těchto geopolitických událostí na finanční trhy, dodavatelské řetězce, ceny ropy a dalších komodit není zcela přesně měřitelný, je podle odborníků společnosti Deloitte zřejmé, že se globální ekonomika stává více roztříštěnou.

Navzdory rostoucímu počtu globálních konfliktů a politickému napětí se spolu s přísnou měnovou politikou rok 2023 vyvíjel jako období konsolidace, které účinně odvrátilo hrozící hospodářskou recesi. Relativně stabilní ceny komodit hrály klíčovou roli při podpoře dezinflačních tendencí v průběhu celého

roku. Domácnosti a řada podniků, zejména v Německu a v regionu střední a východní Evropy (CEE), se však potýkaly s přetrvávajícími ekonomickými problémy, které omezovaly spotřebu domácností – hlavní hnací sílu hospodářského růstu.

Tento problém prohlubuje pokračující nízká důvěra spotřebitelů, ačkoli loni došlo oproti roku 2022 ke zlepšení. Souběh faktorů, včetně přetrvávajících inflačních tlaků a opatrného výhledu růstu, negativně ovlivňoval ekonomické prostředí během celého loňského roku.

V uplynulém roce navíc pokračoval pokles počtu transakcí, a to z 15 249 v roce 2022 na 11 629 v roce 2023, což představuje meziroční propad o 23,7 %, čímž se celkový objem transakcí přiblížil pandemické úrovni. Navíc i celková hodnota transakcí zaznamenala meziročně výrazný pokles, konkrétně o 34 %.

Evropský trh v počtu transakcí loni zaostal za tím americkým i celosvětovým – trh Evropy (27 zemí EU + Spojené království) totiž zaznamenal pokles o 23,7 % ve srovnání s celosvětovým trhem, který se propadl o 20 %, a výrazněji za americkým trhem, kde došlo ve stejném období k poklesu o 13,5 %. Celkový propad tržní aktivity lze přičíst vyšším úrokovým sazbám, pokračujícímu geopolitickému napětí a obecně negativnímu ekonomickému výhledu v Evropě.

Kromě Bulharska a Lucemburska zaznamenaly všechny evropské M&A trhy rychlý pokles počtu transakcí. Mezi nejvíce postižené regiony patřil Kypr (meziročně -53,7 %), Malta (meziročně -46,2 %) a Litva (meziročně -40,6 %). Německo a Francie zaznamenaly propad počtu transakcí o zhruba 30 % a u dalších významných evropských trhů (Itálie, Velká Británie a Španělsko) byl pokles přibližně 20 %.

Dominantní postavení v oblasti fúzí a akvizic si i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílel 28 %. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací (TMT) s 25 % a na třetí místo se posunul maloobchod se 17 %. Naopak největší snížení počtu transakcí mezi lety 2022 a 2023 zaznamenal finanční sektor, a to z 19 % na 8 %.

Jak si vedlo Česko

V roce 2023 se v české ekonomice projevily negativní dopady energetické krize a vysoké inflace, které vedly ke stagnaci a poklesu HDP. Negativní vliv měly zejména problémy německé ekonomiky, která je s českou ekonomikou úzce propojena. V roce 2023 se očekává pokles HDP o 0,6 %, přičemž růst by se měl obnovit v roce 2024, kdy se očekává nárůst HDP o 1,1 %. Klíčový příspěvek by měl mít zahraniční obchod. Snížení inflace by mělo podpořit oživení růstu spotřeby domácností.

„Přestože se nejednalo o rekordní rok co se týče objemu a počtu transakcí, byli jsme svědky řady velmi významných transakcí, jako byl například prodej Packety nebo Nej.cz. Největším obchodem minulého roku byl prodej společnosti Meopta Optika, což byla i jedna z největších transakcí za posledních 30 let. Z tohoto hlediska byl tedy rok 2023 velmi atraktivní,“ říká Jan Brabec, partner v oddělení podnikových financí v poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Experti Deloitte nyní očekávají, že se pokračující snižování inflace a úrokových sazeb projeví ve snížení nákladů na externí (hlavně bankovní) financování a může posílit apetit zejména finančních investorů. Valuace společností však mají zůstat na podobné úrovni jako v minulém roce. Oživení kapitálových trhů má umožnit řadě firem získat nový kapitál, což by se mělo projevit i ve zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. Fondy, které v posledních letech získaly kapitál, budou pravděpodobně aktivně vyhledávat akviziční příležitosti.

„V důsledku vyšších úrokových sazeb, inflace a částečně i geopolitické nejistoty dochází k výraznějšímu rozdílu v představách prodávajících a kupujících. Přestože je zejména mezi finančními, ale i strategickými investory stále dostatek peněz, dopad již zmíněných faktorů – zejména dražší akviziční financování – se projevuje ve sníženém objemu a počtu transakcí. Podle Capital IQ bylo v ČR v minulém roce uskutečněno 99 transakcí, což je desetiprocentní propad oproti 110 transakcím v roce 2022,“ říká Brabec a dodává, že trh fúzí a akvizic v Česku ovlivňuje zejména generační výměna, konsolidace některých odvětví a také aktivita větších PE fondů.

Předchozí

Platební morálka českých podnikatelů a firem se zlepšuje

Matzner Legal dvouciferně roste. A spustila Matzner Tax & Accounting

Další