Jak by se měl změnit advokátní tarif?

|

Tento týden se uskutečnilo jednání mezi zástupci ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory. Na základě tohoto jednání došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu. Ta bude v nejbližší době zaslána do meziresortního připomínkového řízení.

„Právní úprava odměny advokáta byla v zásadě naposledy valorizována v roce 2006. Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět rovněž k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Aktuálně připravená novela má za cíl zejména sjednotit pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 tisíc korun, na částce 1500 korun. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o které při obhajobě jde.

Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.

Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.

„V souvislosti s touto právní úpravou předpokládáme diskuze, které se budou týkat dopadů navrhovaných změn na státní rozpočet. Nicméně aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Účinnost výše uvedené novely: 1. červenec 2023.

Předchozí

ČAV kritizuje navrhované změny v zastavování marných exekucí

Loni se snížil počet exekucí i dlužníků

Další