KŠB uhájila biomasovou teplárnu před Lesy ČR

|

Specialisté KŠB z oblasti práva životního prostředí a litigace zaznamenali významný procesní úspěch, neboť další provozovatel biomasové teplárny nemusí platit státnímu podniku Lesy České republiky náhradu škody za imisní poškození lesů. Předmětný rozsudek má nepochybný precedenční význam, a to jak pro teplárny využívající jako palivo právě biomasu, tak i pro provozovatele dalších průmyslových zařízení, kteří úspěšně realizují opatření na ekologizaci svých provozů.

Dne 4. ledna 2022 nabyl právní moci rozsudek odvolacího soudu o zamítnutí žaloby Lesy České republiky, s. p. na náhradu škody, která měla být způsobena provozní činností biomasové teplárny v jižních Čechách na lesních porostech v roce 2016. Soud neuznal názor státního podniku Lesy ČR, že se jedná o zvlášť nebezpečný provoz zdroje znečišťování ovzduší a současně zohlednil, že provoz biomasové teplárny je k životnímu prostředí významně šetrnější než provoz fungující na bázi fosilních paliv.

Žaloby státního podniku Lesy České republiky jsou každoročně podávány na základě údajů uvedených v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Tyto údaje se stávají základem znalecké depoziční studie, na jejímž základě státní podnik Lesy České republiky požaduje náhradu škody z předčasného smýcení lesního porostu, za snížení přírůstků, produkce a kvality lesního porostu a z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření v jednotlivých kalendářních letech. Byť soud potvrdil obecnou správnost metodiky, podle níž Lesy ČR vypočítávají škodu na lesním porostu, současně konstatoval, že v rámci provozu žalované teplárny byla zavedena účinná opatření pro maximální snížení produkovaných emisí; plně bezemisní výroba tepla a elektřiny přitom dle soudu není za stávajícího stavu poznání a v celospolečensky požadovaném rozsahu dodávek těchto energetických médií možná.

Předchozí

White & Case má v Česku 10 partnerů. Nově i Mariannu Galusovou

DLA angažovala po rekordním množství transakcí Jana Žídka

Další