Ministerstvo zvýší odměny znalců, tlumočníků a soudních překladatelů

|

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrhy vyhlášek, kterými dojde k navýšení odměn znalců, tlumočníků a soudních překladatelů od 1. ledna 2023. Cílem návrhu novelizace obou vyhlášek je zvýšení odměn znalců, překladatelů a tlumočníků, na které z rozpočtových důvodů ovlivněných šířením pandemie onemocnění COVID-19 v letech 2020 a 2021 nemohlo být plnohodnotně reagováno již s účinností od 1. ledna 2021.

Hodinová sazba mimosmluvní odměny za výkon znalecké činnosti činila před 1. lednem 2021 100 Kč až 350 Kč a v současné době činí 300 až 450 Kč. Nově má být výše časové odměny stanovena v rozmezí 800 Kč až 1000 Kč.

Hodinová sazba mimosmluvní odměny soudního tlumočníka činila před 1. lednem 100 Kč až 350 Kč. V současné době činí rozmezí hodinové sazby odměny tlumočníka nebo překladatele 300 až 450 Kč, a to v závislosti na náročnosti tlumočnického nebo překladatelského úkonu a míře odborných znalostí, které jsou třeba vynaložit k jeho provedení. V případě tlumočení i překladu se při určení výše odměny dále rozlišuje, zda dochází k tlumočení či překladu z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak nebo k tlumočení či překladu z cizího jazyka do cizího jazyka.

Nově se navrhuje, aby výše odměny za tlumočnický úkon za každou hodinu tlumočení činila 750 Kč a výše odměny za překladatelský úkon za každou započatou normostranu přeloženého textu 550 Kč. Za tlumočnický nebo překladatelský úkon dojde ke stanovení jednotné sazby a sjednocení výše odměny za tlumočení nebo překlad bez ohledu na povahu jazyka.

Rovněž bude navýšena sazba odměny za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob, až o 30 procent bude zohledněna rozsáhlá nebo náročná příprava. Vedle toho se navrhuje, aby překladateli a tlumočníkovi náležela náhrada hotových výdajů vynaložených při vypracování dalšího vyhotovení tlumočnického nebo překladatelského úkonu ve výši 30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle které se určila odměna za první vyhotovení úkonu, apod.

Postupné zvyšování odměn je dáno prioritou podpory výkonu těchto činností, vyjádřených v Programovém prohlášení vlády ze dne 6. ledna 2022, v němž se vláda zavázala provést revizi systému odměňování znalců, tlumočníků a překladatelů a zvýšení jejich odměn na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese.

Obě novely vyhlášky mají nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předchozí

Rowani se podíleli na prodeji Ostrava Airport Multimodal Park

Taylor Wessing: Kam v právní praxi (ne)pokročila umělá inteligence 

Další