Bez aktualizace u skutečných majitelů mohou přijít sankce

|

Dne 1. prosince 2021 končí přechodné období pro zajištění souladu zápisu skutečných majitelů podle nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, pro společnosti, které poprvé řádně zapsaly své skutečné majitele do 1. ledna 2019.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů, účinný od 1. června 2021, změnil podmínky pro zápis skutečných majitelů pro většinu právnických osob a právních uspořádání se sídlem v České republice zavedené předchozí právní úpravou.

Povinnost zapsat skutečného majitele dle požadavků nového zákona platí již od 1. června 2021. Nový zákon ale zvýhodnil osoby, které zaregistrovaly své skutečné majitele v řádné lhůtě dle předchozí právní úpravy, tedy obecně před 1. lednem 2019. V takovém případě lhůta k zajištění souladu zápisu dle nového zákona končí 1. prosince 2021 pro obchodní korporace, pro ostatní evidující osoby pak 1. června 2022.

Pro připomenutí, aktuálně se za skutečného majitele považuje osoba s koncovým vlivem nebo koncový příjemce. Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci se rozumí ovládající osoba dle definic obsažených v zákoně o obchodních korporacích, přičemž pomocným (ale ne rozhodujícím) kritériem je podíl na hlasovacích právech přesahující 25 procent. Koncovým příjemcem je pak osoba, která má nárok přímo či nepřímo na více než 25 procent celkového majetkového prospěchu a tento prospěch dále nepředává. V případě, že takovou osobu nelze najít, je třeba přistoupit k určení náhradního skutečného majitele, za kterého jsou považovány osoby ve vrcholném vedení korporace.

Zásadním rozdílem, který přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jsou možné sankce v případě nezajištění souladu zápisu faktického stavu se zapsaným stavem nebo nezapsání skutečného majitele vůbec. Nepříjemné komplikace pro dané společnosti spočívají zejména v zákazu výplaty podílu na zisku či jiného podílu na prospěchu nebo v omezení výkonu hlasovacích práv, případně rozhodování jediného společníka. Omezení obdobně platí, i pokud tyto povinnosti neplní společník. V případě nesrovnalostí v zápisu může vyzvat k nápravě i soud, při nesplnění výzvy v zákonem předvídaných situacích hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.

Závěrem upozorňujeme, že postup identifikace skutečných majitelů se mírně liší i mezi členskými státy EU. Společnosti, které mají zahraniční vlastníky tak nemohou jen přejímat identifikaci sku-tečných majitelů ze zahraničí, ale musí posoudit identifikaci s ohledem na české právo.

Autoři textu, Lenka Sklenářová a Pavel Hrdý, působí v pražské kanceláři Noerr.

Předchozí

APA představuje pravidla zeleného natáčení a spouští Greenfilming.cz

Allen & Overy radila s akvizicemi Eurowagu a DoorDash

Další