Obnovený Sjezd českých právníků položil základy nové tradici

|

Zástupci všech českých právnických komor a spolků se sešli 5. května 2022 ve Velké aule pražského Karolina, aby po necelém století obnovili tradici Sjezdu (českých) právníků a navázali novodobý kolegiální dialog právníků napříč profesemi za účelem hlubší reflexe principů, na nichž stojí práce a poslání právníka.

Historie právnických sjezdů v Čechách a na Slovensku sahá až do roku 1904 a tato setkání byla vždy zásadním příspěvkem k rozvoji legislativy a odpovídající aplikace právního řádu. I proto o obnovení sjezdů rozhodly v roce 2021 všechny justiční právnické komory a spolky – Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Unie státních zástupců ČR v čele s Jednotou českých právníků. Zvolily nadčasové a aktuální situaci velmi přiléhavé téma obnoveného sjezdu: „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti.“ Zejména v dnešní době právnický stav jako celek cítí zvýšenou odpovědnost za úroveň právního státu a za zachování demokratických hodnot, na nichž stojí svobodná pluralitní společnost.

Sjezd zahájil předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků JUDr. Martin Foukal, který připomněl, že stejně jako v minulosti se i nyní sjezd koná v těžké době, kdy se očekává aktivní přístup právníků. „Pro právníky je invaze na Ukrajinu výzvou k mobilizaci jejich zbraní, kterými jsou právní prostředky sloužící k ochraně práva, spravedlnosti, a především míru mezi národy. V této situaci považuji roli právníků za mimořádně důležitou,“ uvedl.

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Jednoty českých právníků v úvodním projevu sjezdu připomněl: „My, právníci, ctíme zásadu vázanosti státu právními pravidly a je naším posláním stanovit obsahové předpoklady takových pravidel. Těmito předpoklady jsou ideje spravedlnosti, demokracie a lidské důstojnosti. Nepovažuji tudíž za zbytečné opakovaně připomínat, že demokratický právní stát je podmíněn především principy ochrany základních práv a svobod.“
Následně před plénem, v němž zasedli také zástupci Nejvyššího a Ústavního soudu SR, předseda Slovenské advokátní komory a další významní čeští a slovenští justiční činitelé a dvě stovky delegátů – členů všech profesních justičních organizací a spolků, vystoupili předseda Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Miloš Vystrčil, dále rektorka UK, profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., a prorektor UK, profesor JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., pak obohatil program o přednášku objasňující historii právnických sjezdů v českých zemích a na Slovensku.

V Modré posluchárně Karolina po přestávce zazněly referáty a koreferáty představitelů jednotlivých právnických komor a spolků, které detailně právně analyzovaly zásadní témata z pohledu jednotlivých profesí.

Pojmy jako spravedlnost, svoboda, povinnost mlčenlivosti, odpovědnost právníků nejenom profesní, ale i morální a celospolečenská, institucionální pojistky nezávislosti, role právníků při ochraně právního státu, ochrana veřejného zájmu, mediální komunikace a budování dobrého jména, ideální model justice… se prolínaly příspěvky v podání špičkových osobností české právnické obce.

Všechny přednesené referáty a koreferáty budou součástí Sborníku Sjezdu českých právníků, který bude vydán na podzim letošního roku a mohl by se stát základem pro relevantní vnímání společenského poslání jednotlivých právnických profesí odbornou i laickou veřejností a pro další komunikaci zástupců justice s mocí výkonnou a zákonodárnou. Další zajímavé příspěvky zazní i při odpolední sjezdové diskusi. Na závěr Sjezdu českých právníků jsou zástupci komor a spolků připraveni přijmout společné komuniké, které bude posléze rovněž zveřejněno v médiích a poskytnuto i zainteresovaným institucím.

Právnická obec se na tomto plénu přesvědčila o tom, že je nutné hájit a dále nalézat společné hodnoty, na nichž lze stavět spolupráci, respekt a pochopení, to vše při vědomí přirozených odlišností, které výkon a poslání jednotlivých právnických profesí přináší. Právníci všech profesí jsou připraveni nabídnout svoji odbornost při legislativním procesu, při řešení etických otázek, podílet se na zvyšování právní kultury v České republice, tedy převzít svůj díl odpovědnosti za věci budoucí. Zvláště dnes, při současném dění u nás, v Evropě i ve světě, se právníkům jeví tento postoj jako nanejvýš potřebný.

Zástupci všech justičních právnických komor a spolků se shodli na tom, že by do budoucna nemělo zůstat u ojedinělé akce, ale budou dělat vše pro to, aby se sjezd stal znovu tradicí.

Podle duchovního otce obnovení Sjezdu českých právníků, JUDr. Vladimíra Jirouska, je stejně jako v minulosti nutné, aby, slovy prvorepublikového politika JUDr. Karla Kramáře, „české právnictvo ukázalo, čím je a co znamená pro náš veřejný život“. A doktor Jirousek k tomu ještě dodává: „aby to právníci ukazovali dennodenně na poli praktickém, svou odborností a zkušenostmi při tvorbě legislativních koncepcí, jež by měly způsobilost podmiňovat úroveň legislativních procesů. Osobně jsem přesvědčen, že právě tímto směrem by se měla ubírat budoucnost dalších právnických sjezdů.“

Předchozí

Murár: Dohled ČNB zatraktivní crowdfunding mezi investory

Allen & Overy má v Česku dva nové counsely

Další