Pražská práva chystají debaty o novém trestním procesu

|

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá pod záštitou děkana prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., pravidelná čtvrteční diskuzní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad konečným zněním dlouho připravovaného nového trestního řádu. Tento návrh byl připraven a projednán Komisí pro nový trestní řád ustanovenou Ministerstvem spravedlnosti pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., člena katedry trestního práva PF UK, přičemž její pracovní skupinu v poslední době vede další člen naší katedry JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Cílem je jednak upozornit širší odbornou veřejnost zabývající se trestním právem procesním na tento návrh nového trestního řádu a jednak rozvinout diskuzi nad zvolenými řešeními na akademické půdě, zabývat se přitom jak koncepcí, na níž je text paragrafovaného znění zamýšleného nového trestního řádu založen, tak i řešeními během legislativních prací zvažovanými a nakonec opuštěnými (jako je například otázka zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce, soukromé a subsidiární žaloby apod.). Současně chceme upozornit na případné interpretační problémy některých navrhovaných ustanovení.

Oslovili jsme proto přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech a koreferátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuze i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Věříme, že podrobná diskuse na akademické půdě může být přínosem i pro Ministerstvo spravedlnosti a mít případně i vliv na konečnou podobu budoucího trestního řádu.

Přehled plánovaných setkání v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1, najdete na webu Právnické fakulty.

Předchozí

Rowan Legal představila průzkum Ipsos ohledně ESG. Věnuje se jí přes 75 % firem

Adam: Praha by mohla stavět vyšší domy s více patry

Další