Předseda Nejvyššího soudu uložil 11 soudcům výtku za včasné nesplnění oznamovací povinnosti

|

Nejvyšší soud je na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

Soudci, kteří byli ve výkonu funkce ke dni 1. ledna 2023, byli povinni podat tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2022, a to ve lhůtě nejpozději do 30. června 2023. Toto oznámení zahrnovalo informace o vykonávaných činnostech, nově nabytém majetku a příjmech za kalendářní rok 2022 a informace o výši existujících a dosud nesplacených závazků k 31. prosinci 2022.

Zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2022 se vztahovala na 3 051 soudců.

Všechna požadovaná průběžná oznámení za rok 2022 byla soudci podána. Celkem 40 soudců přitom podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 30. červnu 2023. U těchto soudců zvažoval předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v každém individuálním případě přiměřené opatření vedoucí k nápravě. Zohlednil přitom především zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost včas. Všichni tito soudci byli současně předsedou Nejvyššího soudu upozorněni na potřebu plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost v předepsané lhůtě, neboť porušení této povinnosti může naplňovat znaky kárného provinění. Mezi soudci, kteří podali oznámení po zákonné lhůtě, byli čtyři soudci, kteří již ukončili výkon funkce.

Výtka podle § 88a, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, byla nakonec předsedou Nejvyššího soudu uložena jedenácti soudcům, a to za nesplnění povinnosti podat průběžné oznámení za rok 2022 v zákonem stanovené lhůtě.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo tedy loni ke zvýšení počtu průběžných oznámení podaných po zákonem stanovené lhůtě z třiceti tří na čtyřicet. Ve srovnání s rokem 2022 byl uložen nižší počet výtek za porušení zákona, a to jedenáct. Přestože Nejvyšší soud informuje soudce opakovaně o jejich zákonné oznamovací povinnosti před lhůtou pro podání průběžného oznámení a současně jim pomáhá formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací, i tak u některých soudců dochází k opakovanému porušení zákonem stanovené povinnosti ve lhůtě podat oznámení, za které jim předseda Nejvyššího soudu může uložit výtku nebo může podat návrh na zahájení kárného řízení.

V roce 2023 zahájilo výkon funkce 54 soudců, kteří měli povinnost podat tzv. vstupní oznámení. Tuto povinnost všichni splnili a oznámení podali. Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením výkonu funkce v roce 2023 vznikla u 112 soudců, kteří své výstupní oznámení podali, a to s výjimkou jednoho soudce, u kterého došlo k zániku funkce na základě zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2023 bude podáváno ve lhůtě nejpozději do 1. července 2024. Veškeré informace, které by měly soudcům pomoci tuto zákonnou povinnost splnit, jsou dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz, v sekci „O Nejvyšším soudu“ – „Evidence podle zákona o střetu zájmů“.

V roce 2023 byla dále kontrolována úplnost podaných oznámení. Lze konstatovat, že při provádění těchto kontrol se Nejvyšší soud setkává s tím, že soudce z důvodu úspory času při vyplňování oznámení odkazuje na jiný registr či soudní rozhodnutí, jež obsahuje povinné údaje požadované zákonem. Oznámení vyplněné tímto způsobem je však neúplné. Dalším nedostatkem je neuvedení povinného údaje. Buď zcela chybí uvedení určité skutečnosti, která podléhá oznamovací povinnosti a je v oznámení opomenuta, nebo skutečnost je uvedena, avšak chybí související povinné údaje.

Nepřesné a neúplné uvedení údajů je také porušením oznamovací povinnosti, je nutné tedy uvádět přesné částky, nikoliv např. přibližný odhad výše závazku či příjmu. Taktéž je nezbytné např. u daného druhu peněžitého příjmu plynoucího z více zdrojů uvádět konkrétní výši příjmu od každého plátce jednotlivě. Uvedení výše závazku k jinému dni, než je rozhodný den, je dalším častým porušením informační povinnosti. Je tedy potřebné apelovat na to, aby soudci vyplňovali oznámení podle zákona úplně, přesně a pravdivě. S konkrétními dotazy k vyplňování oznámení se mohou soudci obracet na vedoucí oddělení střetu zájmů.

Předchozí

Startupy už zaměstnávají 150 tisíc Čechů, víc než zemědělství

Na potrestání ženy se zapomnělo. Justice řeší neobvyklou kauzu

Další