Předseda NS Petr Angyalossy se zúčastnil setkání s dalšími evropskými předsedy

|

Dvoudenní pracovní jednání předsedů nejvyšších soudů zemí střední a východní Evropy se při příležitosti 60. výročí založení Nejvyššího soudu Kosova konalo v Prištině. V rámci slavnostního zahájení konference promluvili předseda Nejvyššího soudu Kosova Fejzullah Rexhepi, předsedkyně Ústavního soudu Kosova Gresa Caka-Nimani, zakladatel CEELI Institutu Homer E. Moyer a ředitel CEELI Institutu Robert Strang.

Předsedové nejvyšších soudů si pro letošní jednání vybrali pět témat, ke kterým se postupně volně vyjadřovali šéfové přítomných delegací. Diskutovaným tématem byly snahy výkonné a zákonodárné moci oslabovat princip nezávislosti soudní moci prostřednictvím zmražení či snížení platů soudců. Tento trend zaznamenaly fakticky všechny přítomné jurisdikce. Předseda Nejvyššího soudu představil nejdůležitější nálezy Ústavního soudu České republiky, zejména rozhodnutí z 28. května 2024, kde se Ústavní soud zabýval neústavností platových restrikcí ve vztahu k soudcům z let 2021 až 2024.

Značná část diskuse byla věnována snahám nejvyšších soudů snižovat počty nevyřízených věcí a zrychlovat řízení v civilních i trestních věcech. Účastníci zmínili svoje zkušenosti s různými modely case managementu s cílem zefektivnit práci se soudními spisy. V této souvislosti se zmiňovalo nedostatečné finanční ohodnocení asistentů soudců nejvyšších soudů, což odpovídá i české zkušenosti.

O přístupu k soudu a využití informačních technologií a umělé inteligence při poskytování informací o možnostech podání opravných prostředků k nejvyšším soudům a informací o stavu jednotlivých řízení před soudy věnovali předsedové celý pracovní den. Zejména v zemích se zastoupením národnostních menšin se ukazuje, že přístup k soudu je sice ústavami a zákonem zajištěn rovně všem, prakticky však dochází k překážkám zejména ve vztahu k jazykovému režimu.

K tématu zvyšování důvěry v soudní systém předseda Angyalossy zmínil snahu Nejvyššího soudu informovat veřejnost nejen o aktuálních rozhodnutích na webových stránkách, ale také snahu vzdělávat studenty a laickou veřejnost prostřednictvím exkurzí a dalších vzdělávacích akcí a také plánovaná neformální setkání se zástupci médií. Velmi úspěšné snahy o zvyšování důvěry veřejnosti v soudnictví představila předsedkyně Nejvyššího soudu Litvy Danguolé Bubliene, když Nejvyšší soud Litvy zorganizoval setkání s odbornou právnickou veřejností s cílem získat zpětnou vazbu o kvalitě a zejména srozumitelnosti rozhodnutí kasačního soudu. Jednoduchost

a srozumitelnost rozhodnutí jsou klíčové faktory při získávání důvěry veřejnosti v rozhodnutí soudů a jejich akceptaci i ze strany neúspěšné strany řízení.

Zamýšlený koncept konference bez pořizování záznamů umožňoval otevřenou diskusi mezi předsedy soudů o velmi palčivých a někdy tíživých okolnostech fungování soudnictví, přičemž výměna informací o způsobech, jakým se nejvyšší soudy vyrovnávají se zásahy do své nezávislosti při výkonu spravedlnosti, je užitečná i pro české soudnictví.

Předchozí

bpv radila UCED od Creditas při akvizici GGE

Křesťanová je novou místopředsedkyní Ústavního soudu

Další