Slovenský Nejvyšší správní soud rozhodl za rok přes 1700 věcí, chystá se na volby

|

Začátkem srpna oslavil slovenský Nejvyšší správní soud první rok své činnosti. Při této příležitosti vydal různé statistiky a shrnující informace. „Najvyšší správny súd za prvý rok svojej činnosti rozhodol vo vyše 1700 veciach. V kasačnej agende vydal súd vyše 1600 rozhodnutí a uznesení. V disciplinárnej agende rozhodli senáty najvyššieho správneho súdu od 1. februára 2022 vo vyše 80 disciplinárnych veciach. Na jeseň čaká sudkyne a sudcov najvyššieho správneho súdu taktiež volebná agenda,“ dočteme se v aktuální tiskové zprávě, kterou na následujících řádcích přebíráme:

„Pred rokom sa začala písať nová kapitola správneho súdnictva na Slovensku. Pri nadviazaní na všetko pozitívne, čo sa v tejto sfére dodržiavania práv ľudí u nás po novembri 1989 odohralo, ide o kvalitatívne nový stupeň ochrany subjektívnych  práv fyzických a právnických osôb. Občan má právo nadobudnúť istotu, že bol postavený dom jeho ochrany pred verejnou mocou, ak sa preukáže protiprávnosť jej vykonávania zasahujúca negatívne do jeho života,“ uviedol pri príležitosti prvého roka činnosti najvyššieho správneho súdu jeho predseda Pavol Naď.

Najvyšší správny súd má k dnešku 18 senátov, v rámci ktorých rozhoduje 21 sudkýň a sudcov najvyššieho správneho súdu. V disciplinárnych veciach tvoria senáty okrem sudcov najvyššieho správneho súdu aj 69 prísediacich sudkýň a sudcov. Tých do päťčlenných disciplinárnych senátov začiatkom roka nominovali stavovské organizácie niektorých právnických profesií.

Podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan považuje práve sformovanie funkčných senátov za najväčšie pozitívum prvého roka činnosti najvyššieho správneho súdu. Uvádza, že sa podarilo skĺbiť skúsených sudcov s novými kolegami zo špičiek iných právnických profesií. „Práve túto zmes skúseností a inovatívnych pohľadov na riešenie súdnych prípadov považujem za najväčšie obohatenie rozhodovacej praxe najvyššieho správneho súdu,“ uvádza podpredseda súdu Marián Trenčan.

Podpredseda súdu zároveň dodáva, že vedenie súdu sa snaží priebežne dopĺňať počet sudcov. V marci 2022 sa uskutočnilo výberové konanie, v ktorom uspeli dvaja kandidáti, a to sudca a predseda správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave Michal Dzurdzík a Martin Tiso, doterajší asistent sudcu najvyššieho správneho súdu. Ďalšie výberové konanie na miesta sudcov najvyššieho správneho súdu je plánované na jeseň tohto roka.

Predsedníčka Sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu Katarína Benczová vraví, že v spolupráci s vedením súdu, ako aj všetkými sudkyňami a sudcami, robia všetko preto, aby fungovanie novozriadeného najvyššieho správneho súdu bolo najmä o napĺňaní požiadavky na zabezpečenie rýchlej a kvalitnej rozhodovacej činnosti.

„Zároveň by som chcela poďakovať všetkým členom sudcovskej rady za ich osobnú angažovanosť a ochotu podieľať sa na činnosti sudcovskej rady. Aj v ich mene si dovoľujem vysloviť záväzok, že ako orgán sudcovskej samosprávy sa budeme naďalej snažiť prispievať k presadzovaniu záujmov a postupov smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho fungovania najvyššieho správneho súdu,“ uviedla predsedníčka Sudcovskej rady Katarína Benczová.

V rámci prezentácie prvého roka činnosti najvyššieho správneho súdu sme pre čitateľov pripravili infografiku, ktorej súčasťou je aj časová os, na ktorej sú znázornené najdôležitejšie míľniky činnosti súdu.

O tom, aké boli prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva sme informovali širokú verejnosť už v máji. V podrobnej tlačovej správe sa návštevníci webového sídla môžu dozvedieť viac o viacerých míľnikoch najvyššieho správneho súdu, ako aj o jeho výhľadových cieľoch do budúcna.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, so začiatkom výkonu svojej činnosti od 1. augusta 2021.

Předchozí

Taylor Wessing: Kam v právní praxi (ne)pokročila umělá inteligence 

Stálá konference českého práva: Hromadné žaloby

Další