Zákon roku vyhrály změny silniční daně

|

Čtrnáctý ročník ankety Zákon roku, který proběhl za mediálního partnerství Lawyers & Business, s  35 procenty hlasů vyhrálo téma „Změny silniční daně“. Zákon byl přijat v reakci na prudký nárůst cen energií a především pohonných hmot. Novelou fakticky došlo ke zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta s hmotností do 12 tun. U ostatních zdanitelných vozidel došlo ke snížení sazby a zrušení placení záloh na daň. Jedná se o dílčí, nicméně efektivní a rychlou pomoc podnikatelům. Součástí teto novely je i daňová podpora používání nízkoemisních osobních automobilů především v rámci zaměstnaneckých benefitů. Autorem je Ministerstvo financí ČR. 

Na stupních vítězů se dále jako druhé umístilo Odstranění administrativních a daňových překážek pro poskytnutí pomoci Ukrajině. Tento zákon pružně reaguje na bezprecedentní agresi Ruska na Ukrajině v oblasti daní. Zjednodušuje pomoc Ukrajině a uprchlíkům utíkajícím z Ukrajiny před válkou a zamezuje jejímu nelogickému zdanění či jiné administrativě. Třetí místo v anketě obsadilo Nařízení o urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických systémů, které reaguje na omezení a ohrožení bezpečnosti dodávek plynu do EU. Ke zmírnění negativních dopadů této situace se po přechodnou dobu urychlují povolovací procesy při budování obnovitelných zdrojů energií. 

„Ačkoliv rok 2022 nepatřil z hlediska celkového počtu přijatých právních předpisů k těm nejsilnějším ročníkům, vyznačoval se jednou zcela mimořádnou událostí – a to legislativní reakcí na agresi Ruské federace na Ukrajině. Evropská unie poprvé v historii stanovila, že nastala mimořádná situace hromadného přílivu vysídlených osob a zavedla jejich dočasnou ochranu na celoevropské úrovni. V České republice byla v této souvislosti 21. března 2022 přijata zákonná úprava souhrnně označovaná jako Lex Ukrajina, jejímž cílem bylo vyjasnit podmínky pobytu lidí přijíždějících z Ukrajiny do České republiky. Dopad těchto právních předpisů je zásadní a celospolečenský,“ upozorňuje Jiřina Procházková, předsedkyně Nominační rady Ankety Zákon roku a Partnerka Deloitte Legal a dodává: „Druhé místo v anketě pro navazující právní předpis týkající se daňových opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině ukazuje, že i mezi menším počtem nových zákonů se mohou najít mimořádné počiny, které doufejme budou vzorem i v ostatních oblastech právní regulace. Kromě mimořádných události se v anketě zrcadlí i dlouhodobé a velmi aktuální trendy jako jsou digitalizace a udržitelnost.“  

„Možná někomu přijde jako logická nesrovnalost a časový anachronismus skutečnost, že dnes, kdy se diskutuje o nezbytnosti zvýšit daně z příjmů a z nemovitých věcí a rušit daňové výjimky, aby se tak ozdravilo hospodaření státu, vyhrává včera uzákoněné faktické zrušení jiné majetkové daně a zavedení další výjimky do již tak složitého daňového systému. Ale přes formální podobnost není daň jako daň a není úleva jako úleva. Některé daně pokřivují trh více než druhé a některé úlevy představují – zejména jsou-li míněny jako přechodný nástroj – legitimní motivaci ke změně chování. Vítěz letošní ankety byl i mým favoritem a její výsledek považuji za férový,“ říká ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR a poradce jejího prezidenta, Ladislav Minčič a doplňuje: „V kontextu aktuální diskuze o ozdravení veřejných financí ale chybí koncepce daňové politiky státu a v její vysvětlování veřejnosti tak, aby bylo nejenom obyčejnému podnikateli srozumitelné, které daňové tituly chce stát postupně redukovat, a o jaké daňové tituly se naopak hodlá dlouhodobě opírá.“ 

„Velmi mě potěšilo, že na velice hezkém druhém místě je zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon operativně a pružně reaguje na vzniklou bezprecedentní situaci, a to v oblasti daňové. Je veden snahou daňově podpořit pomoc Ukrajině a uprchlíkům utíkajícím z Ukrajiny před válkou. Řeší daňové důsledky poskytované pomoci jak z hlediska poskytovatelů včetně například zaměstnavatelů, tak z hlediska příjemců, a to včetně zaměstnanců. Jeho velký význam je také v tom, že přináší daňová řešení, která jsou aplikovatelná i v jiných podobných situacích. Byli jsme spolu s ostatnímu komorami a zástupci podnikatelů iniciátory této normy a podíleli jsme se na jeho přípravě i následné aplikaci v praxi. Význam teto normy je tedy i v tom, že vznikla tak, jak by právní předpisy, které usnadní podnikání, vznikat měly. To jest v úzké součinnosti, spolupráci a komunikaci s komorami a zástupci podnikatelů, tedy s uživateli těchto předpisů. Těší mě, že i na návrh KDP ČR by mělo dojít k prodloužení účinností této právní normy i na rok 2023. Závěrem musím dodat, že jsem velmi poctěn, že nesporný význam této právní normy ocenila i hlasující veřejnost,“ říká Jiří Nesrovnal, člen prezídia Komory daňových poradců. 

Zvláštní uznání nominační rady pak získal Lex Ukrajina, což je soubor zákonů a opatření s cílem usnadnit příchod a pobyt ukrajinských uprchlíků a podnikání českých firem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jako nestátní počin roku ocenila nominační rada také Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, který obecně představuje soubor etických pravidel odsouhlasených členy AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a pro interakci se zdravotnickými odborníky, zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi i jejich zástupci. 

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Z pěti nominací vybíraly stovky podnikatelů i zástupců veřejnosti nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Nominovanými počiny jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce. 

Umístění Téma Výsledek 
1. Změny silniční daně a daňová podpora použití nízkoemisních automobilů (novela zákona o dani silniční a zákona o daních z příjmů) 35 % 
2. Odstranění administrativních a daňových překážek pro poskytnutí pomoci Ukrajině (zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině)  23 % 
3. Urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických systémů (nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů) 15 %   
4. CSRD: Sejmout z očí zelenou pásku (směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti)  14 % 
5. Transparentní řazení příspěvků ve vyhledávačích (nařízení o digitálních službách) 12 % 
Pozn. Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla (směrem nahoru i dolů)
Předchozí

Jak to vypadalo na Advokátních kancelářích roku

Děkujeme za vaše ohlasy, Zákon roku i České advokátní komoře

Další