Zákon o významné tržní síle nově dopadne i na menší odběratele

|

Analýza Noerr – Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití byl přijat za účelem zamezení zneužívání postavení silnější smluvní strany v dodavatelsko-odběratelských vztazích a doposud mířil zejména na velké potravinářské řetězce, tj. společnosti s ročním obratem nad pět miliard korun. Novela zákona ale bude nově regulovat již odběratele od obratu 50 milionů korun.

Aktuálně projednávaná novela byla připravena za účelem transpozice směrnice EU č. 2019/633,
a v jejím důsledku dojde zejména k výraznému rozšíření počtu subjektů, na které tato právní úprava dopadá, a doplnění zakázaných jednání a upřesnění definic.

Nově budou podléhat regulaci odběratelé již od obratu ve výši dva miliony euro (přibližně 50 milionů Kč). Dle odhadů Úřadu na ochranu hospodářské soutěže se nová úprava bude vztahovat na přibližně 800 subjektů oproti současným přibližně 12. Tržní síla odběratele ale bude posuzována ve vztahu k tržní síle dodavatele právě dle obratu tak, aby nedocházelo k tomu, že chráněným subjektem bude dodavatel s větším či obdobným obratem jako odběratel. Ochranu zákon nebude poskytovat ani dodavatelům s obratem nad 350 milionů euro (přibližně 8,75 miliard Kč). Obrat se přitom nemusí nutně počítat pouze za jednu společnost, v případě propojených osob se počítá za celou skupinu, obdobně se postupuje u aliancí dodavatelů či odběratelů. Do částky obratu se započítávají všechny tržby, tedy nikoliv pouze ty z prodeje zemědělských produktů a potravinářských výrobků. Smluvní strany budou povinny si na vyžádání poskytnout informace o dosaženém obratu v rámci procesu vyjednávání smlouvy.

Novela také upřesňuje povinné náležitosti smluv, pokud podléhají regulaci dle tohoto zákona. Smlouvy musí mít nadále písemnou formu, ale nově je výslovně stanoveno, že musí být uzavřeny před uskutečněním první dodávky či jiného plnění a odběratel musí dodavateli bezprostředně po uzavření smlouvy předat alespoň jedno její vyhotovení. Nadále zůstává zachován zákaz delší doby splatnosti faktur než 30 dní od jejich doručení, nově ale několika výjimkami pro specifické případy. Smlouva má pak navíc obsahovat i specifikaci nákupních akcí, jsou-li dohodnuty. Oproti tomu se ruší požadavek na smluvní zakotvení doby garantované platnosti kupní ceny či způsobu postoupení pohledávek.

Zároveň má dojít i k rozšíření postihovaných jednání (zakázaných nekalých obchodních praktik). Již ze současného znění zákona vyplývá zákaz nastavení smluvního vztahu v neprospěch dodavatele, ať již cenovými a platebními podmínkami, diskriminačním jednáním či vyžadováním plateb odběrateli za některá plnění. Nově budou zakázány i svévolné změny obchodních podmínek odběratelem, hrozby či uplatnění odvetných opatření za využití práv dodavatele, nebo zneužití obchodního tajemství dodavatele. Dále budou rozšířena ustanovení ohledně finančních plnění vůči odběrateli, vracení zboží či rušení objednávek.

Lze očekávat, že tato novela bude schválena ještě v průběhu tohoto roku, a to zejména z důvodu, že implementační lhůta pro výše uvedenou směrnici uplynula již k 1. listopadu 2021. Je to tedy další v řadě právních předpisů, který předchozí vláda nestihla včas přijmout. Všem subjektům, na které tato regulace bude dopadat, doporučujeme zahájit přípravy spočívající v úpravě smluvní dokumentace již nyní. Navíc bude nutné upravit i stávající smlouvy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě, a to do 12 měsíců od účinnosti novely.

Předchozí

Vyšlo letní dvojčíslo Lawyers & Business!

Ministerstvo spustilo nové seznamy znalců a tlumočníků

Další