Blažek předal kladívko předsednictví švédskému protějšku

|

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu uskutečnilo poslední formální jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí (část spravedlnost) za českého předsednictví. Českou republiku zastupoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který tímto předal pomyslné žezlo v podobě půlročního předsednictví svému švédskému kolegovi. Gunnar Strömmer bude Radě ministrů předsedat od 1. ledna 2023.

Témata jednání:

  • Závěry Rady o boji proti beztrestnosti, pokud jde o zločiny spáchané v souvislosti s ruskou útočnou  válkou proti Ukrajině
  • Závěry Rady o posílení kapacit Evropské justiční sítě pro boj s kyberkriminalitou
  • Elektronické důkazy
  • Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva
  • Digitalizace justiční spolupráce
  • Politická debata ke směrnici o vymáhání a konfiskaci majetku a ke směrnici o ochraně před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti
  • Boj proti antisemitismu
  • Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech

Rada ministrů spravedlnosti schválila Závěry o boji proti beztrestnosti, pokud jde o zločiny spáchané v souvislosti s ruskou útočnou  válkou proti Ukrajině: „Ruská útočná válka proti Ukrajině trvá již více než devět měsíců. Denně dochází k odhalování válečných zločinů spáchaných na Ukrajině. Protože se situace protahuje, měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom Ukrajině a jejím orgánům pomohli. V této souvislosti poskytly orgány různých členských států forenzní pomoc na podporu vyšetřování válečných zločinů ukrajinskými orgány a prokurátorem Mezinárodního trestního soudu. Vyzval jsem své kolegy, aby v poskytování takové pomoci pokračovali. Pokud možno prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu, který odvádí při koordinaci této pomoci vynikající práci,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Rada ministrů schválila také Závěry o posílení kapacit Evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě. Jejich cílem je posílit tuto justiční síť, zejména tím, že bude zřízen její stálý sekretariát, který této síti umožní, aby mohla plnit potřeby a očekávání odborníků působících z oblasti kyberkriminality.Elektronické důkazy:

České předsednictví na jednání informovalo ostatní ministry, že se podařilo dosáhnout celkové předběžné dohody s Evropským parlamentem o celém legislativním balíčku o elektronických důkazech. „Jsem velice rád, že se nám podařila tato předběžná dohoda dojednat. Zároveň jsem přesvědčený, že se nám tímto konečně podařilo položit základy moderního systému předávání elektronických důkazů. Budeme mít otevřenou cestu k dohodám v této oblasti s našimi partnery, například s USA,“ uvedl Pavel Blažek.

Rada také schválila tři obecné přístupy. Tyto obecné přístupy znamenají, že se Rada dohodla na postoji, který bude základem pro jednání s Evropským parlamentem, jež povede nadcházející švédské předsednictví.

Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva:

„Dnes jsme se díky jednání Rady posunuli o krok dále, abychom získali právní instrument na ochranu životního prostředí. Potřebujeme účinný postih jednotlivců a organizací dosahující svých zisků činnostmi, které ohrožují naše zdraví a poškozují naše ekosystémy. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních výzev naší generace. A to jak v evropském, tak v celosvětovém měřítku,“ uvedl Pavel Blažek.

Nařízení a směrnice o digitalizaci justiční spolupráce

Cílem těchto dvou předpisů je především rychlejší, levnější, bezpečnější a spolehlivější komunikace mezi příslušnými orgány navzájem a mezi příslušnými orgány a fyzickými a právnickými osobami. Tím dojde rovněž ke zvýšení právní jistoty, zlepšení přístupu občanů ke spravedlnosti a zefektivnění soudních řízení. V přeshraničních řízeních v rámci EU budou mít osoby a jejich právní zástupci možnost elektronicky komunikovat s příslušnými orgány prostřednictvím evropského elektronického přístupového místa zřízeného na evropském portálu e-justice.

Ministři také debatovali o některých aspektech návrhu směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku, kde zdůraznili nutnost zajištění adekvátních prostředků procesní ochrany i pro osoby, které samy nejsou trestně stíhány, ale dotknou se jich některá opatření podle této směrnice.

V případě návrhu směrnice o ochraně před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti (tzv. SLAPP) ministři debatovali potřebu rovnováhy mezi nutností zajistit svobodu slova postihováním strategických žalob a současně zajištěním přístupu ke spravedlnosti v případě oprávněných žalob.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek při příležitosti poslední formální Rady pro spravedlnost a vnitřní věci za českého předsednictví poděkoval všem kolegům za obrovské úsilí, které v této polovině roku vyvinuli při koordinaci mnoha oblastí společné práce. Poté následovalo symbolické předání předsednictví, resp. soudcovského kladívka, Švédsku.

„Bylo mi ctí a potěšením předsedat Radě během našeho předsednictví. Nyní převezme štafetu Švédsko a já doufám, že švédské předsednictví bude velmi úspěšné. Rád bych všem kolegům poděkoval za podporu během těchto šesti měsíců. Myslím, že se nám povedlo odvést kus velmi dobré práce, a to by se bez jejich pomoci a podpory rozhodně nemohlo povést. Předsedali jsme Evropě ve velmi nelehké době. Čelili jsme bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti bezpečnosti a prosperity. Mohu s klidným svědomím říci, že jsme se s těmito výzvami popasovali se ctí,“ zakončil jednání Pavel Blažek.

Předchozí

JŠK radila SUDOPu s akvizicí BizzTreat

Za nadávky a fake news na internetu můžete jít i do vězení, varuje advokát Matzner

Další