Co je nového v Unii podnikových právníků?

|

Lawyers & Business navázalo pro letošní rok partnerství s Unií podnikových právníků ČR. Pravidelně se tak setkáváte s obsahem představujícím její činnost i členy. Pokračujeme vizitkami viceprezidentek Jiřiny Králové a Kláry Novotné a hospodáře Unie Richarda Bačka.

Mgr. Jiřina Králová

Jiřina Králová dohlíží ve Výkonném výboru na legislativu a monitoruje ji. Je kontaktní osobou nominovanou za výbor pro sekci Energetickou. Zastává pozici specialistky legislativy ve společnosti ČEZ, a. s. Předtím byla zaměstnána v Úřadu průmyslového vlastnictví a Policejní akademii České republiky v Praze. V roce 2015 obdržela ocenění Podnikový právník v kategorii Stavební právo a právo nemovitostí.

Proč by se členové Unie měli hlásit do sekcí? Co jim členství v sekci přinese? Člen Unie si nyní podle svého pracovního zaměření m že vybírat z několika sekcí. Jednotlivé sekce nabízejí různé typy akcí na aktuální témata (workshopy, konference, semináře). V sekci mohou členové diskutovat partikulární oblasti aktuální právní úpravy, úskalí nové právní úpravy, aktivně se zapojit do návrh změn právních předpisů apod. Dalším benefitem členství v sekci jsou i setkání s kolegy se stejnou pracovní činností, se kterými si mohou vyměňovat své zkušenosti. Tato výměna nabývá na významu zejména v této překotné době při vědomí, že na „vše“ nejsou sami.

JUDr. Klára Novotná, Ph.D.

035A4981-Edit

Klára Novotná je dlouholetou členkou Unie. Svou kariéru podnikového právníka odstartovala v právním oddělení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., kde působila 12 let. Následně zakotvila ve společnosti Novartis s.r.o., a od roku 2019 se stala členem mezinárodního týmu Data Protection and Privacy ve společnosti SAP, kde jako seniorní právník působí na regionální pozici a podporuje země střední a východní Evropy. Dlouhodobě se věnuje problematice ochrany osobních údajů. Vloni byla zvolena do Výkonného výboru Unie, kde zajišťuje spolupráci sekcí, jejich koordinaci a naplňování plánu činnosti přijatého sněmem. Je kontaktní osobou za výbor pro sekci IT a inovace.

Proč jsou pro podnikové právníky důležitá inovativní témata a technologie? Během posledních dvou let jsme se všichni stali svědky změny ustálených návyk jednotlivců či firem. Změny, která je úzce spjata s rychlým vývojem technologií a jejich využívání. Domnívám se, že k povinné výbavě podnikového právníka už nestačí tzv. úzetko. Nutné je i povědomí o aktuálních technologických trendech a jejich fungování. Bez takového povědomí je velmi náročné zohlednit veškeré zákonné požadavky na poskytování např. nové služby či výrobku založeného na využívání nových technologií. Unie v posledních letech organizovala prostřednictvím své sekce IT a inovace pravidelné semináře či diskuse nad tématy, která rezonovala technologickým světem. Věnovali jsme se např. cloudovým službám. Nově jsme otevřeli téma IoT (internet věcí) a na základě velkého zájmu člen jsme v loňském roce zahájili seriál přednášek na téma „Elektronická právní kancelář“. V technologických tématech budeme pokračovat i v tomto roce.

JUDr. Richard Baček, LL.M., MBA

Ve výboru zastává Richard Baček funkci hospodáře. Má tedy na starosti finance Unie. Sleduje vývoj finanční situace, má dohled nad úhradami členských příspěvků a poplatků za účast na akcích či pomáhá s přípravou rozpočtu akcí. Podílí se především na spolupráci s ECLA. V minulosti vedl sekci Veřejné zakázky a hospodářská soutěž. Podnikovým právníkem se stal v roce 2009, po více než 15 letech v advokacii. Nyní působí ve společnosti Siemens, kde je odpovědný za český, rumunský a slovenský trh.

Jak si tuzemští podnikoví právníci a Unie jako taková stojí v porovnání se zahraničními kolegy a profesními organizacemi? Pokud se jedná o srovnání se zahraničím, Unie patří mezi organizace, které jsou na mezinárodní scéně vidět. Účastníme se pravidelně jak vzdělávacích akcí pořádaných ECLA, tak i práce samotné ECLA. Monitorujeme také postavení podnikových právník v porovnání s ostatními právnickými profesemi z jiných zemích. V tomto ohledu je třeba uvést, že Česká republika má co dohánět, neboť většina členských stát EU (včetně například Německa, Polska či Maďarska) nějakým způsobem upravuje postavení podnikových právník a ve značné míře jim přiznává například i právo na zachování mlčenlivosti. Unie aktivně pracuje na tom, abychom takového stavu dosáhli i u nás. Na domácí scéně aktivně spolupracujeme s organizacemi zastupujícími ostatní právnické profese, ať už se jedná o samosprávné komory, či jiné spolky. Unie je od samotného počátku signatářem Memoranda o spolupráci mezi právnickými profesemi z roku 2017.

KALENDÁŘ AKCÍ

10.03.2022
Automatizované rozhodování a profilování / webinář

22.03.2022
Setkání sekce Civilní právo od 16.00hod. / online

březen 2022
Cloudy, úložiště

březen 2022
Veřejné zakázky v IT s důrazem na licenční otázky

březen 2022
Změny v exekučním právu

březen 2022
Dopady krize na energetickém trhu

05.04.2022
Kapesní minimum pro legislativce

Předchozí

Máme zůstat v Rusku? A máme radit Rusům? I to teď řeší advokáti

Vyšlo březnové číslo Lawyers & Business!

Další