Ekonomická recese vnáší do praxe firemních právníků změny

|

Ekonomika v útlumu a energetická krize mají vliv nejen na hospodářský chod společností, ale i na činnost jejich právních oddělení. Jak se mění práce podnikových právníků? Které významné faktory nyní zasahují do jejich praxe? Pokračujeme v anketě se členy Unie podnikových právníků ČR, jichž jsme se ptali na dvě otázky.

1) Jaká nová právní témata nyní jako podnikový právník musíte řešit v souvislosti s nadcházejícím náročným obdobím (inflace, ceny energií apod.)?

2) Jakou roli v tom hrajete jako podnikový právník?

Jitka Frischholzová, České dráhy

1) Nová témata současné doby, resp. doby od vypuknutí pandemie covid, jsou pro nás zejména tři. Za prvé jde o otázku posuzování existence okolností vylučujících odpovědnost a jejich vlivu na plnění smluvních povinností, především pokud jde o prodlení s řádným plněním smluv, nárokem na smluvní pokuty a náhrady škody. Za druhé řešíme otázku tzv. podstatné změny okolností ve vztahu k nárůstu cen energií, materiálů a obecně růstem inflace a promítnutí tohoto institutu do již uzavřených smluvních vztahů. A za třetí je řeč o zasazení stávající situace růstu cen, inflace a prodlení s dodávkami z důvodu tvrzených okolností vyšší moci do kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek.

2) Podnikový právníci hrají v tomto procesu obecně velmi významnou roli. Jedná se totiž o výklad obecných právních institutů a jejich aplikaci na konkrétní právní vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Tato role nespočívá pouze v obecném vysvětlení, jak občanský zákoník definuje podstatnou změnu okolností nebo okolnost vylučující odpovědnost. Jedná se o složité posuzování konkrétních situací, studium smluv i řady odborných dokumentů, znaleckých posudků či různých potvrzení. Jde o komunikaci s obchodními partnery a snahu nalézt způsob, jak existenci těchto institutů v praxi reálně uspokojivě prokázat tak, aby výsledek takového posouzení obstál i v případném přezkumu u soudu nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je-li na straně dodavatele společnost podléhající režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Richard Baček, Siemens 

1) Neřekl bych, že se jedná o témata úplně nová. Spíše se jedná o větší akcent na témata, která s výzvami, jež stojí před námi, souvisejí. Je potřeba se důkladněji zaměřit na cenové, inflační doložky, na definici události vyšší moci a jejích následků, na lepší specifikaci toho, při jaké změně vnějších okolností je případně možné smluvní vztah změnit či ukončit. Dalšími tématy jsou například plnění povinností ze smluv o nájmu nemovitostí, a to ať už stojíme na straně pronajímatele či nájemce, nebo úprava podmínek výkonu práce mimo pracoviště.

2) V těchto věcech je moje role více aktivní než při běžné každodenní podpoře byznysu, zejména s ohledem na potřebu preventivně revidovat existující smluvní vztahy a hledat v nich možná rizika, která při jejich uzavírání nebyla zřejmá a ani dnes ještě nejsou zcela jasná. Při uzavírání nových smluvních vztahů je potřeba více přemýšlet o potřebách alespoň ve střednědobém horizontu a je nutné klást kolegům z byznysu více otázek týkajících se ryze komerčních nebo i technických aspektů smluvního vztahu.

Jitka Piňosová, LEGO Group 

1) Sledujeme přípravu novely zákoníku práce. Poskytujeme připomínky a snažíme se být na očekávané změny, které budou vyžadovat např. změnu našich interních procesů, připraveni. Pokračujeme v podpoře našich zaměstnanců. Např. ve formě zpřístupnění jim tzv. Help linky. Tam mohou zaměstnanci zavolat a s odbornými poradci řešit své potíže, ať už z oblasti financí, nebo oblasti duševního zdraví. Věříme, že pomocí našim zaměstnancům je i obecné zvyšování jejich povědomí – např. o opakované akci Milostivé léto. V rámci strategického řízení zvažujeme možné scénáře v souvislosti s rizikem nedostatku energií, neboť tyto mohou mít na náš provoz – zejména výrobní část – zásadní dopad. Řešit je potřeba i smluvní agenda. Buď upravujeme dlouhodobé smlouvy s dodavateli. Nebo je třeba asistence při případném vyjasňování dílčích ustanovení. Může to být úprava cenových ujednání. Nebo třeba analýza klauzulí force majeure. Vždy platí, že kdo je připraven, není překvapen.

2) Jsem přítomná debatám na výše uvedená témata jednak z titulu právníka, jednak z titulu členky vedení. Mnoho z témat je právního charakteru, a vyžaduje tedy přímo moji profesní expertízu (např. zákony, chystaná regulace, interpretace smluv či řešení sporné agendy). A je zřejmé, že právní znalost a schopnost analýzy je nepostradatelná, pokud se může uplatnit v rámci strategického vedení společnosti. Řízení rizik se tak, s přispěním právníka, dokáže orientovat preventivně a je tedy výrazně efektivnější, než když už se „hasí požár“.

PR

Text vyšel v Lawyers & Business č. 12/2022, který můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Nový Peugeot 408 obstál na výbornou na hladkých silnicích i cestách plných výmolů

Vyšlo prosincové Lawyers & Business!

Další