Elon Musk a Twitter v otázkách a odpovědích PRK Partners

|

Elon Musk požaduje, aby Twitter prokázal, že počty jeho falešných účtů tvoří méně než pět procent, jak bylo ze strany této sociální sítě několik let oznamováno americké Komisi pro cenné papíry. Dle tweetů Elona Muska může počet falešných účtů tvořit 20 procent všech účtů. Po uveřejnění této informace se akcie Twitteru obchodují za cenu kolem 37 dolarů oproti cenám kolem 50 dolarů v průběhu předchozího měsíce. Otázky a odpovědi související se zásadní transakcí připravil advokát v České republice a v Anglii a Walesu Tomáš Vlasák z kanceláře PRK Partners.

Co víme o smlouvě Elona Muska na nákup akcií, už byla smlouva uzavřena?

Korporace, jejichž akcie jsou veřejně obchodované, mají obecnou povinnost uveřejňovat více informací, než korporace neobchodované (soukromé). Podle veřejně dostupných informací byla smlouva uzavřena 25 dubna 2022 a tentýž den bylo podáno oznámení Komisi pro cenné papíry. Smlouva je relativně stručná, ale komplexní a řídí se právem státu Delaware. 

Smlouva je koncipována jako akviziční smlouva s fúzí sloučením (tzv. triangular reverse merger). Nově založené společnosti Elona Muska jsou navzájem mateřskou (X Holdings I. Inc.) a dceřinou společností (X Holdings II, Inc.). Posledně jmenovaná se sloučí se společností Twitter Inc., která v důsledku fúze zanikne a činnosti Twitteru přejdou na X Holdings II, Inc. včetně hmotného a nehmotného majetku (např. ochranných známek), smluv (vč. pracovních a obchodních smluv) a účastí v dceřiných společnostech Twitteru.

Smlouva na nákup akcií již tedy byla uzavřena a Elon Musk tedy akcie Twitteru již vlastní?

Smlouva byla uzavřena, ale kupující zatím není jediným akcionářem Twitteru. Nákup akcií je nutné vypořádat do 24 října 2022 a tento termín je možné za jistých okolností prodloužit o šest měsíců, např. z důvodu řízení před americkým antimonopolním úřadem.

Je tedy nákup akcií v podobných případech dlouhodobou procedurou?

Máte pravdu, transakce tohoto typu tvoří dva hlavní kroky. Prvním z nich je uzavření dané akviziční smlouvy a k vlastnímu vypořádání transakce (tj. vlastní nabytí akcií) dojde po splnění podmínek stanovených smlouvou. Vypořádání je v daném případě podmíněno zejména souhlasem valné hromady Twitteru a splněním podmínek stanovených předpisy na ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy upravující prověřování zahraničních investic za účelem ochrany strategických zájmů. Dále je nutné, aby vypořádání koupě akcií nebo smlouva samotná nebudou zakázány relevantními jurisdikcemi, a to státem Delaware, federální vládou USA, Velkou Británií, Japonskem nebo Evropskou komisí.

Dalšími podmínkami je dodržování podmínek smlouvy jejími stranami ve všech podstatných ohledech, a dále skutečnost, že nenastala žádná podstatná změna okolností, jak blíže specifikováno ve smlouvě (viz níže).

Co se stane s obchodovanými akciemi Twitteru? V posledních dnech došlo k poklesu ceny, za kterou se akcie obchodují.

Dle úvodních ustanovení smlouvy akcie Twitteru zaniknou a právo k akciím Twitteru přemění na vypořádání odpovídající částce 54,20 USD za akcii. V posledních dnech jsme svědky poklesu cen technologických titulů a propad ceny Twitteru na 37 USD za akcii může souviset s požadavky Elona Muska pouze částečně.

Může Elon Musk od smlouvy odstoupit, pokud Twitter nedokáže pět procent počet falešných účtů, resp. může se Twitter Inc. domáhat vypořádání prodeje?

To je složitá otázka, na kterou bude ještě složitější odpověď. Pro obě strany obsahuje smlouva patřičné nástroje, kterou mohou použít. Elon Musk může teoreticky uplatit práva vyplývající z doložky podstatné změny okolností, naopak Twitter se může za jistých okolností domáhat plnění závazků ze smlouvy (specific performance). Samozřejmě obě strany mohou také záměrně porušit smlouvu tak, že druhá strana nakonec odstoupí od smlouvy. 

Doložka ‘podstatné změny okolností’ (material adverse clause) upravuje právo kupujícího od smlouvy odstoupit v případě podstatné změny okolností. Pro vyloučení pochybností se tyto okolnosti blíže specifikují nebo naopak se vylučují okolnosti, které se za podstatnou změnu nepovažují. Dle smlouvy se za podstatnou změnu okolností považují podstatné negativní změny v podnikání, finanční situaci nebo jiných provozních výsledcích Twitteru. Smlouva uvádí dále devět skupin případů, které se naopak za podstatnou negativní změnu nepovažují, např. změna ceny akcií nebo jejich obchodovatelnosti. 

A zmíněné vymáhání závazků ze smlouvy, tzv. specific performace?

Dle smlouvy se mohou strany domáhat plnění závazků ze smlouvy (tzn. nejen převodu akcií) v případě jejich porušení, a pokud by byla finanční kompenzace nedostatečná. Twitter se může domáhat finančních prostředků, ke které se protistrana zavázala poskytnout do vlastního kapitálu společnosti. 

Je možné se ze smlouvy nyní vykoupit a vyjednat nové podmínky?

Smlouva obsahuje ustanovení o odstupném, které jsou strany povinny uhradit v určitých situacích, a to ve výši jedné miliardy dolarů. Twitter je povinen uhradit tuto částku mateřské společnosti např. v situaci, kdy Twitter odstoupí od smlouvy za účelem prodeje akcií za lepších podmínek jinému kupujícímu, pokud představenstvo doporučí akcionářům Twitteru smlouvu s Elonem Muskem neschválit nebo valná hromada smlouvu neschválí (bez ohledu na doporučení představenstva) a Elon Musk od smlouvy odstoupí. 

Naopak mateřská a dceřiná společnost jsou povinny zaplatit jednu miliardu doůarů Twitteru v případě, že budou splněny podmínky pro vypořádání, ale odmítnou transakci vypořádat nebo poruší prohlášení, záruky nebo závazky vyplývající ze smlouvy takovým způsobem, že není možné splnit odkládací podmínky pro vypořádání. 

Obecně smlouva nepopírá nárok na náhradu škody. V případě povinnosti hradit škodu ze strany kupujících tato náhrada výslovně zahrnuje kompenzace za výhody, které by Twitter, resp. jeho akcionáři, jinak získali v případě vypořádání převodu akcií a fúze dle smlouvy. Tato náhrada je ale kvalifikována subjektivním prvkem na straně kupujících, tj. úmyslného nebo vědomého porušení smlouvy, a obecně se netýká situací, kdy je hrazeno odstupné ve výši jedné miliardy amerických dolarů. 

Co všechno by musel tedy Elon Musk zaplatit, pokud by teď od smlouvy odstoupil?

Je nutné si uvědomit, že Elon Musk není stranou smlouvy, ale vedlejším účastníkem, kterého se týkají jen některá ustanovení. K dispozici nemusíme mít ani kompletní smluvní dokumentaci. Podrobný rozbor této situace je časově náročný a bude tedy otázkou nejen právní, ale rovněž faktickou. Závěr bude záležet na formulaci smlouvy, ale také souvisejících dokumentů a prohlášení, které za určitých okolností mohou tvořit implicitní podmínky smlouvy a celé transakce, např. formulace nabídky Elona na odkup akcií, formulace prohlášení Elona Muska ohledně množství falešných účtů, předchozí vyjádření Elona Muska ohledně falešných účtů.

Situace se zdá být docela komplikovaná. Jak může skončit?

To absolutně není možné předvídat, obě strany mají v tuto chvíli jistě vypracované scénáře shrnující výhody a nevýhody možných řešení. Obvykle tyto situace vedou k vyjednání nových obchodních podmínek transakce, nelze samozřejmě ale vyloučit ani nevypořádání transakce s marným uplynutím lhůty či soudní spory.

Předchozí

Vydělejte a udělejte krásnější život seniorům v bývalém klášteře

Které jsou Advokátní kanceláře roku?

Další