Havel & Partners: Dojde k přesunu významné části bohatství do rukou žen

|

Advokátní kancelář Havel & Partners odstartovala rozsáhlý projekt NextŽeny zaměřený na téma transferu majetku do rukou žen. Kancelář zveřejnila studii, jež shrnuje socioekonomické, demografické i legislativní faktory a okolnosti, které přispívají v českém a slovenském prostředí k navyšování bohatství, které drží a spravují ženy. Podle analýzy rodinných a majetkových poměrů skupiny nejbohatších Čechů a Slováků a vlastníků největších rodinných firem v Česku i na Slovensku by mohlo v následujících letech přejít při dědictví od 48 procent až do 70 procent jejich majetku do vlastnictví žen.  

Ženy ovládají třetinu světového bohatství a hodnotu svého majetku v posledních letech navyšují významně rychleji než dříve. Tento trend se stále výrazněji projevuje globálně, v českém ani slovenském prostředí se jím ale dosud komplexněji nezabývala žádná studie či analýza. „Rozhodli jsme se proto zpracovat tento fenomén pro Českou republiku a Slovensko. Cílem projektu je přinést otázku ženského vlastnictví a nástupnictví na poradenský trh, iniciovat diskusi u laické i odborné veřejnosti a v dalších fázích projektu následně odpovědět na řadu souvisejících otázek,“ říká k projektu řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. 

Jde o první studii, která zpracovává téma v kontextu zdejšího trhu a nabízí komplexnější pohled na v zahraničí viditelný trend přesunu bohatství do rukou žen podpořený řadou rešerší, statistik a analýz dat ze zahraničních i místních zdrojů, jenž zohledňuje historické reálie, místní specifika, sociální i ekonomické podmínky či českou a slovenskou legislativu. 

Kancelář představila ve studii, ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C, ucelený souhrn socioekonomických a demografických vlivů a podmínek, které v České republice k tomuto trendu přispívají. 

Jsou to zejména: 

  • Zvyšující se počet vysokoškolsky vzdělaných žen – Od roku 2014 počet žen s vysokoškolským diplomem převyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných mužů. V roce 2030 by mohlo být v Česku více než 1 140 000 žen s nejvyšším dosaženým vzděláním.
  • Více žen na vedoucích pozicích – V rámci ekonomicky aktivních obyvatel se počet žen na nejvyšších pozicích od roku 2015 do současnosti zvýšil o tři procenta (2015: 35,5 tisíce, 2021: 36,5 tisíce) a do roku 2030 by podle agentury SC&C jejich počet mohl narůst o další tři procenta.
  • Rostoucí počet žen s živnostenským oprávněním – Za posledních pět let přibylo žen podnikajících na živnostenské oprávnění o sedm procent a je jich celkem více než 750 tisíc. Do roku 2030 by se tento počet mohl podle prognóz SC&C zvýšit přibližně o dalších 11 procent na více než 850 tisíc žen. 
  • Zvyšování mezd a platů – U mediánových mezd v období 2011 až 2021 narostly mzdy mužů o 52 procent, u žen rostly ve stejném období o 62 procent.

Podle analýzy NextŽeny se dá v následujících letech očekávat, že ženy budou stále úspěšnější a budou díky tomu navyšovat své bohatství. 

Součástí studie je rovněž analýza dopadu transferu majetku mezi generacemi, protože právě v těchto situacích dochází k zásadnímu přeskupení vlastnictví majetku. Zda bude v českém i slovenském prostředí v případě změn vlastnictví děděním téma přesunu majetku do rukou žen v následujících letech relevantní, ověřuje ve studii model dědictví dle zákona u skupiny vlastníků největších rodinných firem a nejbohatších Čechů a Slováků. 

Tým kanceláře specializovaný na služby privátním klientům připravil detailní analýzu jejich majetkových a rodinných poměrů a následně namodeloval, jak by vypadal tzv. náhlý přechod majetku z generace na generaci v případě aplikace zákonných pravidel. Nyní nominálně vlastní většinu majetku muži, model transferu majetku v rámci dědictví nicméně ukázal, že v budoucnu by mohlo dojít u zkoumaných cílových skupin k přesunu od 48 % až po 70 % bohatství do rukou žen.

Ačkoli jde o čísla vypovídající jen o konkrétních omezených skupinách a zohledňují pouze přesun majetku dle zákona, výsledky naznačují, že je nutné o ženách uvažovat jako o případných nástupnících současných vlastníků. 

„V zahraničí dlouhodobě sledovaný trend přesunu majetku do rukou žen se dle naší analýzy začíná projevovat i v českém a slovenském prostředí a v nadcházejících letech očekáváme jeho pokračování. Pro řadu žen se aktuálně stává nebo v blízké budoucnosti bude velkým tématem či výzvou správa i efektivní využívání vlastního majetku. Už nyní proto vnímáme otázku ženského vlastnictví a nástupnictví pro budoucí roky jako zásadní,“ naznačuje partner kanceláře David Neveselý, který vede specializovaný tým pro služby privátním klientům.

Zahraniční studie přitom upozorňují, že ženy a muži přistupují k financím a správě majetku odlišně. Ženy neinklinují k rizikovým investicím a upřednostňují spíše konzervativnější ochranu kapitálu, spravují tak svá aktiva prostřednictvím pasivních investičních strategií. Investují dlouhodobě a v souladu se svými cíli a názory. Ve svých investicích zohledňují například environmentální, sociální a správní aspekty.V České republice ani na Slovensku se ovšem specifickému přístupu žen a mužů k vlastnictví a správě majetku dosud komplexněji nevěnoval žádný průzkum.

„Pokud chceme být úspěšní jako poradci a poskytovat služby, které komplexně pokryjí požadavky klientů i klientek v byznysových i privátních otázkách, je třeba pochopit a zmapovat jejich specifické potřeby. Na úvodní studii NextŽeny proto v roce 2023 navážeme průzkumem v České republice i na správou jejich majetku. Do průzkumu zapojíme rovněž další významné partnery, díky kterým bude mít průzkum přesah i do dalších relevantních oblastí,“ doplňuje Veronika Dvořáková, partnerka a marketingová ředitelka z Havel & Partners.

Předchozí

A&O radila UniCredit s operací v hodnotě 500 milionů euro

Cerha Hempel Kališ nově dělají i trestní právo

Další