Káňová: Veřejné zakázky už se nezadávají jen na cenu

|

Jak zákon o zadávání veřejných zakázek, tak zákon o ochraně hospodářské soutěže letos čekají významné změny. „Stěžejním trendem aktuálního zákona o zadávání veřejných zakázek je jednoznačně více svobody zadavatele v rámci jednotlivých procesních kroků v průběhu zadávacího řízení, která je vykoupena větší odpovědností zadavatele,“ popisuje v rozhovoru pro Lawyers & Business expertka na tuto právní oblast Marcela Káňová. „Opomenout nelze ani aktuálně celoevropský trend tzv. odpovědného zadávání, jehož účelem je dosažení přidané společenské hodnoty poskytovaného plnění, s dopady do sféry sociální a životního prostředí,“ dodává advokátka, která loni odešla z partnerské pozice v kanceláři Císař, Češka, Smutný a nyní působí, jak prozrazuje právě pro Lawyers & Business, jako Associate Partner v IBM.

Z pohledu advokátky specializující se na hospodářskou soutěž a veřejné zakázky, na co se v souvislosti s rokem 2022 připravit?

Určitě na změny, které s sebou přinese novelizace jak zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i zákona o ochraně hospodářské soutěže. Projednání již připravených návrhů novel těchto zákonů bylo sice v Poslanecké sněmovně předčasně ukončeno s koncem předchozího volebního období, v obou dvou případech však lze očekávat jejich opakované předložení, projednání a schválení právě v tomto roce. 

V případě zákona o zadávání veřejných zakázek se přitom bude jednat o první komplexní novelu po více než pěti letech jeho účinnosti, a mimo dalšího bude reagovat na výtky Evropské komise k transpozici evropských zadávacích směrnic. S přeložením novely ostatně počítá programové prohlášení nové vlády. 

Rovněž u připravené novely zákona o ochraně hospodářské soutěže jde primárně o transpozici evropské směrnice ECN+ neboli směrnice o posílení postavení soutěžních orgánů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je předkladatelem návrhu, krátce před koncem minulého roku již upravený návrh zveřejnil a zahájil k němu veřejné konzultace. 

Očekávat lze rovněž přijetí nového zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek, který implementuje směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, jejíž implementační lhůta uběhla již v létě loňského roku. Projednání návrhu tohoto zákona bylo rovněž předčasně ukončeno s koncem předchozího volebního období. 

Zadavatelé i dodavatelé by se pak měli připravit na případné dopady aktuální ekonomické situace a stále rostoucí inflace na již uzavřené smlouvy na plnění veřejných zakázek. Ojedinělé zřejmě nebudou požadavky dodavatelů na navyšování cen plnění u dlouhodobých smluvních vztahů spojené s deklarací případné nemožnosti plnění. Ostatně tento jev se projevil již v minulém roce např. v souvislosti s růstem cen stavebních materiálů či cen energií.

K jakým změnám podle vás v roce 2022 v této právní oblasti dojde?

Vyjdu-li ze znění návrhů novel obou zákonů, lze jednoznačně říci, že těch dílčích změn zřejmě bude opravdu velké množství, více či méně zásadních. 

Příkladem pozitivní změny je například vyjmutí cenných papírů, závodu či obchodního podílu ve společnosti z definice veřejné zakázky na dodávky a tím vyjmutí z povinnosti postupovat v zadávacím řízení. Současný legislativní stav, bohužel potvrzený judikaturou Nejvyššího správního soudu, je totiž zcela chybným a nejednomu zadavateli způsobil značné komplikace. 

Pozitivní změnou je i zrušení limitu 50 % pro hodnotu dodatečných či nepředvídatelných stavebních prací, dodávek či služeb, která byla často vykládána i jako souhrn plusových (vícepráce) i minusových položek (méněpráce). V některých případech tak mohl představovat zpřísnění ve srovnání se směrnicí. Nově by se tak měl uplatnit pouze limit 30 % pro celkový cenový nárůst oproti sjednané ceně. Naopak dojde ke zpřísnění pravidel pro stanovení předpokládané hodnoty opakovaných veřejných zakázek s proměnlivou hodnotou, jako jsou například nákupy letenek, pohonných hmot nebo potravin. 

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže počítá například s utajením identity podatele podnětu na porušení soutěžního práva, podstatným rozšířením okruhu povinností, za jejichž nedodržení může být uložena pořádková pokuta, a současně jejich podstatné navýšení, nebo zakotvením komplexních pravidel pro mezinárodní spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž, které by měly přispět k zefektivnění prosazování soutěžního práva. 

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících zakotví povinnost dodržení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na pořízení silničních vozidel, nadlimitních veřejných zakázek na vybrané služby poskytované prostřednictvím silničního vozidla a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 1-2/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

LB
Předchozí

Proč obleky, pořádná krejčovina a věci na zakázku nikdy nevymřou

Mádl: Ceny známek z První republiky jsou neskutečně vyšponované 

Další