Mentoring pomáhá podnikovým právníkům k lepší kariéře

|

Unie podnikových právníků ČR vloni odstartovala pilotní ročník mentoringového programu. Pomohla tak prvním pěti firemním právníkům, kteří se zapojili jako mentee, na cestě k lepší kariéře. Program se setkal s pozitivní odezvou, a Unie ho proto zopakuje. Nový ročník vyhlásí už letos.

Nový ročník už brzy

„Rozjezd mentoringového programu jsem podpořila, protože jsem viděla obrovský potenciál ve vysoce kompetentních podnikových právnících, kteří zastávají seniorní pozice v tuzemských i nadnárodních společnostech. Jde o členy Unie, kteří své zkušenosti dosud předávali dál hlavně prostřednictvím vzdělávacích akcí. Individuální práce mentorů s mentee je jiná a přináší unikátní nadstavbu celému vzdělávacímu procesu a osobnímu rozvoji, který v Unii léta budujeme. Moc mě těší, že se pilotní ročník povedl a že je tím správným odrazovým můstkem pro rozběhnutí programu letos i v následujících letech,“ vysvětluje prezidentka Unie Marie Brejchová.

Nový ročník odstartuje v průběhu roku. Otevře místa pro mentee, kteří jsou na začátku své kariéry firemního právníka nebo aspirují na manažerskou pozici. Absolventi programu dostanou komplexní podporu pro svůj profesní i osobní rozvoj. Budou moci s mentory pravidelně konzultovat své problémy a nacházet vhodná řešení. Zvýší tak svou uplatnitelnost na trhu práce a šance na lepší kariéru.

Do programu se mohou hlásit podnikoví právníci z řad Unie. „Do dalšího ročníku mentoringového programu bychom rádi pozvali větší počet našich členů. Jako garant celého programu chystám obsáhlejší podpůrný materiál, který by mohl sloužit jako vodítko při jednotlivých schůzkách,“ plánuje Denisa Bellinger, členka Rady Unie, která působí jako Counsel v HP Inc Czech Republic.

Pilotní program byl úspěšný

Pilotní program doběhl na konci loňského roku. Z hodnocení vyplynulo, že přinesl odpověď na individuální cíle a potřeby mentorovaných. Podařilo se rozvíjet oblasti, které si mentee ve spolupráci s mentory nastavili.

„Podle mého názoru se podařilo velice dobře zvolit dvojice mentorů a mentee. Toto byl také hlavní aspekt hodnocení účastníků. Na správném párování a stanovení cílů stojí úspěch každého takového programu. Jednotlivé dvojice se scházely řadově jednou měsíčně, tak aby co nejvíc využily celý půlroční běh. Dle potřeby volily buď online setkání, nebo osobní schůzky, pokud to dovolovala vzdálenost,“ zhodnotila Denisa Bellinger, garantka programu. Dodala, že hybridní forma komunikace bude využívána i v budoucnu. Díky tomu bude program dostupný širšímu okruhu zájemců, včetně právníků s omezenými časovými kapacitami.

Spokojenost převládala i na straně mentee. „Mentoring mě skutečně posunul kupředu. Začala jsem se více zajímat o osobní rozvoj a profesní budoucnost. Přinutilo mě to hledat možnosti, jak na sobě začít efektivně pracovat. Konzultace s mentorkou pro mě byly v tomto ohledu velmi přínosné, pomohly mi vydat se správným směrem. Schůzky hodnotím jako čas skutečně ‚pro sebe‘, čas, který jsem mohla využít pro svůj osobní rozvoj. Scházely jsme se jednou za měsíc či za dva, podle našich možností. Na osobní setkání jsem se pokaždé těšila,“ popsala Lucie Matoušková z Výzkumného Ústavu Železničního, a. s.

Mentee si plní cíle

Hlavním cílem nového ročníku mentoringového programu bude nadále podpora podnikových právníků v jejich profesní kariéře a rozvoji různých aspektů jejich pracovních dovedností. Program bude zaměřený na učení se, výměnu dovedností, znalostí a odborných zkušeností prostřednictvím rozhovorů. Tento proces se však neobejde bez rovnocenného vztahu mezi mentorem a menteem, který je založen především na otevřenosti.

Právě důvěru a přívětivou komunikaci vnímá řada mentee jako nejdůležitější součást funkční komunikace s mentorem. Potvrzuje to podniková právnička Anna Franková: „Mentorka, kterou jste pro mne zvolili, Eva Václavíková, je výborná. Myslím, že jsme si sedly. Považuji naši spolupráci hlavně za pomoc a rady ze strany mentorky v oblastech, kde jsem si nebyla jistá, a za předání užitečných informací. Věřím, že se nám s Evou podaří zůstat v aktivním kontaktu. Je to velice příjemná dáma a máme si o čem povídat.“

Mentoři jsou ve všech ohledech vázáni mlčenlivostí a jejich úlohou je poradit menteemu s řešením problémů a situací. Tento aspekt schůzek ocenila právnička Lucie Matoušková: „Byla jsem ráda, když mi mentor sdělil svůj názor na nějaký problém. Současně jsem si uvědomila, že je třeba na sobě více pracovat. Program mi vyhovoval tak, jak byl nastaven. A doporučila bych ho všem, kteří se chtějí posunout. Začala jsem se na věci dívat jiným pohledem, jinak o nich přemýšlet.“

Spokojenost na straně zaměstnavatelů

Do mentoringového programu vstupují mentee výhradně na základě vlastního zájmu. Klíčová je však podpora zaměstnavatele. Ať už jde o motivaci k dalšímu rozvoji, nebo o umožnění schůzek v časově těsném pracovním harmonogramu.

Zaměstnavatelem, který si uvědomuje důležitost zvyšování potenciálu svých právníků, je T-Mobile Czech Republic a.s. & Slovak Telekom, a.s. „Projekt považuji za velmi zdařilý a vítám ho. Mentoring z mého pohledu obohacuje nejen mentorovaného, ale i mentora. Velkou výhodou sdílení znalostí a zkušeností na platformě Unie podnikových právníků je vhled do právní agendy a provozu společností i v jiných oblastech a sektorech, než ve kterých se konkrétní podnikový právník – ať už v roli mentora, nebo mentorovaného – obvykle pohybuje. Takový mentoring všem zúčastněným přirozeně pomáhá udržovat si nadhled a uvědomovat si širší souvislosti, což je dle mého názoru pro podnikové právníky klíčová dovednost,“ říká Vladimíra Chlandová, General Counsel T-Mobile.

Mentoři jako opora

Denisa Bellinger: „Kromě své role garanta programu jsem se též zapojila aktivně jako mentor. Se svou mentee jsme našly hned na začátku společnou řeč a schůzky se vedly vždy ve velice přátelské a otevřené atmosféře. V tomto konkrétním případě se ukázalo jako velice přínosné i to, že obě se již dlouho pohybujeme v mezinárodních korporacích. Přesah témat a nacházení společných řešení bylo mou mentee vždy kvitováno. Obecně tomu ale v mentoringových programech nemusí být nezbytně tak. Dobrý mentor nemusí nutně znát detailní aspekty daného prostředí, a přesto může být pro svého menteeho velkým přínosem. Domnívám se, že možnost nahlédnout na danou situaci z různých úhlů pohledu vždy může přinést menteemu zajímavý impulz podívat se na danou věc i jinak.“

Richard Baček: „Při práci mentora je velmi důležité nejprve poslouchat, co mentorovaného v práci baví a uspokojuje, a co jej naopak trápí a s čím se potýká. Podstatné je neudělovat obecné ‚hraběcí‘ rady, ale snažit se nechat samotného menteeho přijít na to, co dělat, jak překonat problémy či slabá místa, a motivovat ho k tomu, aby tyto cesty nacházel. Zajímavé na práci mentora je také to, že díky menteemu si můžete uvědomit problémy, které tíží i vás, a vlastně tak společně hledat cestu k jejich překonání nejen primárně u menteeho, nýbrž i u vás.“

Jitka Hlaváčková: „Naše konzultace s menteem měly vždy jasnou strukturu. Ačkoli jsme se věnovali hlavně zamýšleným plánům a záměrům, neobešlo se to bez pohledu na přítomnost a minulost. Vraceli jsme se k momentům, které byly pro dosavadní kariéru menteeho zlomové. Hodně jsme mluvili i o aktuálních podmínkách jeho konání a chování jak v práci, tak v soukromém životě. Ušli jsme společně velmi dlouhou cestu, byť trvala jen šest měsíců. Sebereflexe a osobnost menteeho mi ale doslova rostla před očima. Bylo nádherné pozorovat jeho pokroky a vývoj. Držím mu palce v jeho dalších snahách.“

Eva Václavíková: „Úspěch pilotního ročníku předčil moje očekávání. S mentee jsme si velmi rozuměly. A takto nastavená důvěrná atmosféra opravdu motivuje k otevřenému sdělování a hodnocení problémů. Jako klíčové faktory tedy mohu označit upřímnost, aktivitu, ochotu svěřovat se a naslouchat. Smysluplné je taky vytyčení cílů. Vždy totiž záleží na úvodním očekávání obou stran. Je proto dobré hned na začátku odkrýt karty a zjišťovat, jaké parametry můžeme využít k co nejlepšímu a nejrychlejšímu dosažení cílů.“

Jan Leščinský: „Čas věnovaný tomuto projektu považuji za přínosný. S mentee jsme se sešli pětkrát osobně a jednou online. A musím říct, že osobní schůzky byly produktivnější. Scházeli jsme se jednou měsíčně a mentee byla opravdu aktivní. Společně jsme se zaměřovali zejména na to, jaké změny proběhly od minulé schůzky a co může sama mentee udělat do příště jinak. Tento způsob nám pomáhal rozšířit pohled na stav věcí, pojmenovat vize a sestavit postupy k jejich dosažení. V programu bych jako mentor rád pokračoval a do dalšího běhu si odnáším cenné zkušenosti a poznatky z pilotu.“

PR

Snímek obrazovky 2023-01-31 v 10.11.37

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Předchozí

Podaná ruka v Aegis Law platí. I pro vstup nového společníka

V Eversheds chceme právníky, kteří s námi hodlají vyrůst až do nebes

Další