Pavel Juřička v Taylor Wessing povýšil

|

Advokátní kancelář Taylor Wessing oznamuje interní povýšení. Na pozici counsel nově působí Pavel Juřička, který doposud zastával pozici senior associate. Pavel se specializuje na oblast pracovního práva a řešení sporů.

„Pavel plně reprezentuje firemní hodnoty naší kanceláře a je její součástí přes 10 let, kdy u nás začínal na pozici associate. Vzhledem k jeho zkušenostem, znalostem a skvěle odváděné práci je jeho povýšení logickým krokem. Pavel je členem pracovněprávního a litigačního týmu, což jsou naše velmi silné oblasti, a proto jsem rád, že nabídku přijal a věřím, že bude i nadále odvádět výbornou práci.“ uvedl Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika.

V rámci pracovního práva se Pavel specializuje zejména na skončení pracovního poměru (ať už výpovědí či dohodou tak, aby nedocházelo ke zbytečným soudním sporům), pracovněprávní spory, přípravu různých právních dokumentů a stanovisek (zejména pracovních smluv pro řadové i vedoucí zaměstnance, interních směrnic, apod.), každodenní právní poradenství v oblasti HR, převod závodu a s tím související přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, reorganizace společností, nelegální práci, pracovní agentury a pracovněprávní due dilligence. Pavel má rovněž zkušenosti se zaměstnáváním cizinců (mimo EU) v České republice.

V oblasti řešení sporů zastupuje Pavel klienty před českými soudy, v rozhodčím řízení a ve správním řízení. Mezi jeho poslední případy patří řízení o náhradě škody z neúspěšného joint venture, spory týkající se údajného zřízení distribuční sítě, mezinárodní arbitráž týkající se dvoustranné dohody na ochranu a podporu investic, zastupování nadnárodního dopravce ve věcech vymáhání náhrady škody za zpožděné lety, vymáhání pohledávek mezi podnikateli a spory ohledně nároků souvisejících se stavebními projekty, zejména pak náhrada škody způsobené vadným plněním. S ohledem na svou specializaci taktéž zastupuje klienty v pracovněprávních sporech, zejména ohledně namítané neplatnosti skončení pracovního poměru.

Předchozí

V práci na mě spadl náklad z korby. Na co mám nárok?

Kde se v Ústeckém kraji nejlépe podniká?

Další