Popov: Podnikoví právníci jako vlajkonoši v IT a technologiích

|

Simeon Popov nedávno obdržel ocenění Podnikový právník 2023 v kategorii IT a technologické právo. Domnívá se, že podnikoví právníci by v tomto dynamickém prostředí měli zastávat roli vlajkonošů. Současně v partnerském rozhovoru upozorňuje na nutnost diskutovat právní úpravu v oblasti energetiky a rychleji přijímat legislativu.

Jako podnikový právník působíte už 20 let. Patnáctým rokem ve společnosti Siemens Energy, kde máte blízko k právu vztahujícímu se k obnovitelným zdrojům, softwarům pro řídicí systémy distribuce energie nebo kontrolních systémů pro regulaci výkonu a spotřeby energie. Dá se říct, jestli svět práva drží krok s vývojem technologií?

Nedrží! A musíme si přiznat, že ani nemůže. Mnohdy jde vývoj a výzkum tak rychle kupředu, že samotné legislativní procesy v demokratických zemích prostě nemůžou tomuto tempu konkurovat. Stává se tedy nezřídka, že v některých oblastech právní úprava chybí i několik let.

Je to i případ Česka? Zejména jde-li o potřebnou legislativu vztahující se k energetice?

Bohužel. Dochází k legislativním průtahům, které jsou někdy způsobené i politickou řevnivostí, nebo dokonce nesmyslnými obstrukcemi při přijímání právních norem, které často ani nesouvisejí s daným právním předpisem. Na druhou stranu lze podtrhnout, že se jeví velice pozitivně přístup a ochota zákonodárců diskutovat a naslouchat odborné veřejnosti, zvažují se zkušenosti praktiků a jejich připomínky, kdy nejen Unie podnikových právníků ČR, ale i Svaz průmyslu a dopravy ČR jsou proaktivním přispěvatelem.

Přispívá Unie i jinak než na poli legislativy?

Ano! Pořádáme různá školení, workshopy nebo výjezdní konference. Na těchto akcích se schází veliký počet odborníků a dochází často k diskusím na toto téma, sdílíme zkušenosti a současně si vypomáháme při hledání odpovědí nebo řešení, pokud se v některé z otázek či profesní situaci dostaneme do slepé uličky. Informujeme se o nových právních předpisech a dopadech na náš běžný pracovní život. Zde je právě jasně patrné, že při diskusích se setkávají převážně praktici, kteří často řeší konkrétní případy a problémy.

Unie má dokonce vlastní sekci IT a inovace. Co se v ní aktuálně děje?

Můžu připomenout několik nedávných akcí, které pořádala Unie, např. vloni v říjnu a listopadu proběhlo výjezdní zasedání sekce IT a inovace na téma „Právní aspekty umělé inteligence z pohledu podnikového právníka“ nebo na jižní Moravě v hotelu Kurdějov se uskutečnil pravidelný Podzimní seminář právníků energetických společností. Nezapomínejme, že i technologie a právní úprava v oblasti energetiky jsou dnes velice aktuálním tématem, kterému se na řadě akcí věnujeme!

Ano. Vím, že se v této souvislosti zabýváte i obnovitelnými zdroji. Německo v loňském roce zvýšilo podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na 55 procent. Je tohle ta správná cesta i pro nás?

V oblasti energetiky a správného mixu zdrojů se dnes a denně vedou veřejně rozsáhlé diskuse, které vzbuzují různé emoce. Zde já osobně doporučuji si zachovat chladnou hlavu, naslouchat bedlivě odborníkům, zvažovat alternativy a nespoléhat se pouze na jeden nebo dva zdroje, jelikož touto cestou jsme již jednou šli a v roce 2022, s dozvuky v roce 2023, tento směr přinesl hodně komplikací. Je nutné zvážit vždy možnosti (technické, ekonomické, legislativní apod.) daného státu nebo více územních celků a správně nakombinovat vše tak, aby nejenom bylo všeho dostatek a byla zajištěna cenová dostupnost, ale aby také nedocházelo k výpadkům, např. při distribuci. V poslední době sledujeme a čteme v médiích, že například Německo se potýká s vážnými problémy při naplňování vytyčených cílů pro snížení emisí skleníkových plynů, dosažení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě a ke zvýšení energetické účinnosti, a to z důvodu mnohonásobného navýšení výdajů. Současně došlo k několika politickým rozhodnutím, která se ukazují, že byla unáhlená, lze zmínit např. ukončení provozu tří jaderných elektráren.

Za jak dlouho se podle vás vyrovnáme se všemi následky energetické krize?

Záleží zde na mnoha okolnostech. Jak dlouho bude trvat válka na Ukrajině, zda se na Blízkém východě válečný konflikt nerozšíří (již máme nový konflikt v Jemenu), zda se v Asii podaří udržet mír, zda se budou dostatečně investičně podporovat projekty v oblasti energetiky, zda se zjednoduší schvalovací procesy, zda se podaří zkrotit inflaci a zajistí se dostupnost některých komodit apod.

Mluvili jsme o sekci IT a inovace. Diskutujete v ní s kolegy také právo týkající se kyberbezpečnosti?

Samozřejmě, tato oblast je dnes ještě více důležitá, a to nejen z důvodů nebezpečí hrozících, jejichž spouštěčem je i válka na Ukrajině, ale také z důvodů projektů zaměřených na kritickou infrastrukturu jako energetika, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou nebo doprava. Česká republika měla v poslední době hodně problémů s rychlostí implementace některých důležitých právních předpisů přicházejících z EU nebo těch, co se měly adaptovat na zlepšení bezpečnostní situace. Domnívám se, že se nám již mírně daří akcelerovat legislativní procesy.

Bude se Unie letos více zaměřovat na IT a technologie?

Určitě, Unie připravuje a plánuje další školení, semináře nebo konference, které se soustředí na tuto oblast. Důvody jsou logické, jde o témata aktuální, se kterými se setkáváme někdy denně a která jsou nezbytná pro činnost našich obchodních společností.

V Unii podnikových právníků platíte za stálici. Je pro vás členství stále přínosem?

Bez jakýchkoli pochybností! Unie je prostředím, kde se vždy dozvídáte nové věci, stále máte prostor se učit, sdílíte své zkušenosti, nacházíte zázemí. Vytváří se zde základy pro budoucí spolupráci. Potkáváte se se zajímavými kolegy a navzájem se inspirujete.

Určitě se setkáváte i s novými členy, kteří jsou leckdy na začátku své kariéry. Je pro ně právě právo vztahující se k IT a technologiím tím nejatraktivnějším?

Popravdě nevím. Ale určitým ukazatelem může být hojná účast na jednotlivých akcích zaměřených na tuto oblast. Současně, jak jsem už řekl, s technologiemi se setkáváme na každém kroku, takže se domnívám, že toto právo svoji atraktivitu má a bude mít čím dál více! Podnikoví právníci by měli být právě těmi vlajkonoši, jelikož jejich technologické firmy jsou často průkopníci a posouvají hranice nemožného.

Rozhovor vyšel v Lawyers & Business č. 1/24, které si můžete zakoupit například prostřednictvím webu mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2024-02-01 v 12.31.22
Předchozí

Naplánujte si dovolenou v Řecku podle sebe

Nové LB: O M&A, fotbalovém právu, dřevostavbách i tarifu

Další