Podnikoví právníci musejí reagovat na měnící se ekonomickou situaci

|

Společnosti se musejí přizpůsobovat mnoha novým podmínkám, které vznikají v důsledku vysoké inflace nebo cen energií. Jak v tomto schématu fungují podnikoví právníci? A přibývá jim kvůli měnící se ekonomické situaci nová agenda? Ptali jsme se členů Unie podnikových právníků ČR.

Položili jsme jim dvě anketní otázky:

1) Jaká nová právní témata nyní jako podnikový právník musíte řešit v souvislosti s nadcházejícím náročným obdobím (inflace, ceny energií apod.)?

2) Jakou roli v tom hrajete jako podniková právnička / podnikový právník?

Lukáš Krejčí, ŠKODA AUTO a.s.

1) Témat je samozřejmě celá řada a aktuální situace jen dokazuje, jak je v dnešním světě všechno vzájemně propojené. V případě práce pro automobilku jsou problematické záležitosti nasnadě. Nedostatek komponent, nárůst cen vstupů (a to nejenom energií, ale i dříve běžných surovin), inflace, dopady válečného konfliktu na Ukrajině, stále přetrvávající důsledky pandemie anebo probíhající přírodní katastrofy (Pákistán) i občanské nepokoje (Írán). To vše vede např. ke stále složitějším jednáním s dodavateli, zástupci veřejné správy v kritických regionech, k přímým dopadům na zákazníky, např. v podobě prodlužujících se dodacích lhůt na nové vozy, a vypjatějším rozhovorům při diskusích o možném vstupu na nové trhy. S tím z pohledu právníka přicházejí na stůl záležitosti typu snahy o mimořádné revize stávajících smluvních ujednání, a to zejména cenových, nastavení inflačních doložek, zohledňování mezinárodních sankčních pravidel a obecně větší tlak na zohledňování compliance při obchodních aktivitách firmy.

2) Z mého pohledu se obecně role podnikových právníků stále více posouvá směrem k managementu a aktivnějšímu zapojení i do běžných obchodních procesů. To je za současné vypjaté situace ještě více zapotřebí a podnikoví právníci se mnohem častěji stávají pravidelnými členy projektových a vyjednávacích týmů firem vedle odborníků na výrobu, prodej, IT, logistiku a dalších. V této době může mít každé pochybení mnohem závažnější dopady než v tzv. dobrých časech, a proto se dobrý byznysově orientovaný právník nebo právnička určitě vyplatí. Hlavními úkoly jsou bezesporu mediace, pomoc při hledání efektivních řešení v mezích práva, posuzování a vyhodnocování rizik, samotné vyjednávání a mnohé další s cílem pomoci provést firmu rozbouřenými vodami bez výraznějších ztrát, ať už finančních nebo reputačních.

Simeon Popov, Siemens Energy, s.r.o.

1) Jedno těžké období střídá další, ještě těžší a přináší nové situace, které je nutné řešit i z pohledu právních výzev, kterým jsou samotné obchodní společnosti nyní opět vystaveny. Inflace, zvýšení cen energií, zvýšení ceny vstupních komodit, logistika při dodávkách výrobků a zařízení, narušení dodavatelských řetězců – to vše dopadá zejména na existující smluvní vztahy, ale i na ty, které se vyjednávají. Je zde řada proměnných a nepředvídatelných budoucích okolností, které lze mnohdy nesnadno právně uchopit nejen v příslušných smlouvách, ale i při interpretaci již běžných pojmů, jako je např. vyšší moc. Současně s aktuální situací a cenou, např. energií, jsou spojeny i otázky zajištění bezproblémového fungování a činnosti jednotlivých obchodních společností nebo výrobních celků (výrobní závody), kdy zaměstnavatelé musí zajistit jejich chod v souladu se stávajícími právními předpisy, tak aby vše bylo nejen bezpečné, ale i za náklady, které nebudou pro tyto organizace likvidační. Nastavení všech nových procesů musí být tedy v rovnováze s podnikatelskou činností tak, aby dodávky či služby mohly být nejen realizovány, ale aby byly současně akceptovatelné, nejen finančně, i pro jejich odběratele. Jde tedy často o složité hledání řešení a kompromisů, kdy obě strany nemají úplnou jistotu, zda se dohodnuté podmínky nakonec v relativně krátké době nezmění natolik, aby strany musely opět přistoupit k dalšímu vyjednávání. Úkolem podnikových právníků je tudíž pomoci k nalezení takového řešení nebo navržení nejlepších postupů, buď ve smlouvách, nebo interních procesech firem, aby se podařilo současný stav či budoucí hrozící události úspěšně zvládnout, a tím zajistit dokončení dodávek, zakázek, projektů a minimalizovat případné interpretační, soudní nebo obdobné spory mezi smluvními stranami, tedy zamezit jakýmkoli vážným komplikacím.

2) Podnikoví právníci jsou aktivními partnery v rámci interní struktury obchodních společností, při hledání adekvátních a nevhodnějších řešení, která přináší současná energetická, ale i ekonomická krize. Jsou to právě i podnikoví právníci, kteří jsou nejčastěji schopni v oblasti práva velice flexibilně reagovat na náhlé potřeby svých obchodních společností, a to z důvodu jedinečného, přímého a blízkého vztahu k nim. Já osobně vnímám podnikové právníky jako garanty řádného plnění smluvních povinností, zajišťující rovněž eliminaci, nebo alespoň výrazné snížení rizik plynoucích ze samotné realizace plnění smluvních a zákonných povinností. Výraznou měrou také přispívají ke stabilitě obchodně-partnerských vztahů, kdy od počátku ovlivňují směřování každé zakázky, nejen těch, které se dostaly do kritické polohy.

Karolina Pechanová, Plzeňský Prazdroj, a.s.

1) Naše společnost se aktuálně potýká zejména s různými otázkami ochrany životního prostředí v souvislosti s udržitelným podnikáním – jedná se o šetrnější výrobu našich produktů například z hlediska využívání udržitelných zdrojů energie, minimalizace užívání jednorázových plastů, zvyšování míry recyklace používaných materiálů či využívání nových metod a technologií s cílem zkvalitnit proces výroby i samotné produkty.

Nadto samozřejmě řešíme vliv cen energií na náš provoz a s tím související investice do alternativních zdrojů energií. Zároveň se snažíme pomáhat našim zaměstnancům v době inflace, což značně rozšiřuje naši právní podporu HR při nastavování nových pravidel čerpání benefitů.

2) Úkolem podnikového právníka je především poskytování právní podpory jiným oddělením zapojeným do všech procesů výroby a distribuce našich produktů, čímž se rozumí zejména analýza povinností vyplývajících z národní i evropské legislativy, hledání řešení pro co nejefektivnější plnění těchto povinností, revize smluv a jiných dokumentů potřebných pro spolupráci s obchodními partnery či příprava právních stanovisek k různým otázkám, které vyvstanou při plnění výše uvedených cílů a aktivit.

PR

Text vyšel v Lawyers & Business č. 11/2022. Můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2022-11-04 v 20.37.40
Předchozí

Právníci se v Senátu moc neprosadili. A Havel & Partners popsali zásadní fenomén

Vyšlo listopadové Lawyers & Business!

Další