Poradna Matzner Legal: Odpovědnost při úrazech na chodníku

|

Otázka: Jak je to s odpovědností při úrazech na chodníku?

Odpověď: Vzhledem k nadcházejícím zimním měsícům a s tím spojenými problémy se schůdností chodníků a cest se opět stává aktuálním téma odpovědnosti za úrazy vzniklé při užívání těchto komunikací. Dle zákona odpovídá za schůdnost chodníků či místních komunikací vlastník, kterým bude ve většině případů obec. Problematické situace z hlediska vlastnictví chodníků mohou nastat například na sídlištích, kdy se chodníky nachází ve vlastnictví soukromého subjektu, kupříkladu přilehlého bytového domu (v těchto případech bude odpovědnost posuzována dle obecné povinnosti prevence, která není předmětem tohoto příspěvku).

Vlastník pozemní komunikace má zákonem stanovenu povinnost udržovat tuto komunikaci, což znamená vykonávání pravidelných prohlídek, údržby a oprav. Chodníky vlastník musí udržovat schůdné, tedy ve stavu umožňujícímu pohyb chodců přizpůsobený stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. V případě, že tuto povinnost vlastník nedodrží, může vzniknout „závada ve schůdnosti“.

Za závadu ve schůdnosti je považováno místo, které se vymyká celkovému stavu komunikace a okolním poměrům svou sníženou kvalitou. Zákon dále vyžaduje, aby závada byla pro chodce nepředvídatelnou, kdy tato nepředvídatelnost je dána právě výjimečností určitého místa z hlediska náhlé změny proti celkovému stavu komunikace. Závadou ve schůdnosti tedy může být napadaný sníh, náledí, či jiné překážky, pokud jsou výjimečné proti celkovému stavu chodníku, a nejsou při zachování běžné opatrnosti předvídatelné. Vznikne-li v důsledku takovéto závady chodci škoda, odpovídá za ní vlastník chodníku.

Takto založená odpovědnost však není neomezená, a musí být vždy hodnocena individuálně k podmínkám konkrétního případu. Základní limity této odpovědnosti jsou dva, možnost vlastníka danou závadu odstranit či její následky zmírnit, a chování samotného chodce.

Vlastník pozemní komunikace za škodu neodpovídá, jestliže prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Typickým příkladem situace, kdy není možné zajistit bezproblémovou schůdnost chodníků jsou kalamitní stavy, kdy logicky vlastník pozemní komunikace nemůže v daném okamžiku zajistit schůdnost na všech jím spravovaných komunikacích. Soud tak bude při rozhodování zjišťovat, zda bylo v možnostech vlastníka závadu ve schůdnosti odstranit, či na tuto alespoň upozornit. Pokud tato možnost na straně vlastníka nebyla, za škodu neodpovídá.

Odpovědnost vlastníka může také být omezena či vyloučena chováním samotných chodců, kteří musí při užívání pozemních komunikací zachovat přiměřenou míru obezřetnosti. Pokud by chodec při zachování běžné opatrnosti danou překážku mohl předvídat, není založena odpovědnost vlastníka pozemní komunikace za závadu ve schůdnosti, neboť tato byla pro chodce předvídatelnou. Chodec je povinen při užívání chodníku přizpůsobovat svůj pohyb místním podmínkám, tedy stavu pozemní komunikace a okolním vlivům, jakým je počasí, denní doba apod. Vlastník pozemní komunikace za vzniklou škodu nebude odpovídat, pokud prokáže, že si chodec přivodil úraz v důsledku vlastní neuvážlivosti. Pokud nebyla závada ve schůdnosti pro běžného chodce předvídatelnou, bude zde dána odpovědnost vlastníka za způsobenou škodu. Často užívané označení určité části chodníku značkou upozorňující uživatele, že tento není v zimě udržován, nevylučuje odpovědnost vlastníka za stav chodníku bez dalšího, v těchto místech však ze strany chodců bude nezbytné dbát zvýšené opatrnosti.

Chování chodce je dále posuzováno i při stanovení výše náhrady za způsobenou škodu. Soud totiž bude hodnotit, zda chodec při chůzi zohlednil stav komunikace (např. nezpomalí chůzi, když vidí na chodníku výmoly), zda přizpůsobil své chování okolnostem (např. užíval obuv, která je nevhodná pro dané roční období), ale i svým schopnostem a možnostem (např. může být hodnocen i předchozí zdravotní stav poškozeného).

Pokud Vám tedy vznikne v důsledku úrazu na chodníku škoda, doporučujeme Vám situaci co nejlépe zadokumentovat (zejména pořízením fotodokumentace místa úrazu a návštěvou lékaře), a obrátit se na vlastníka chodníku s žádostí o náhradu takto vzniklé škody. Vzhledem ke komplikovanosti úpravy odpovědnosti za stav pozemních komunikací nelze než doporučit se o formulaci Vašeho nároku poradit s odborníkem.

Odpovídal: Mgr. Šimon Mach, advokátní koncipient Matzner Legal, více na www.matzner.cz

Předchozí

Restrukturalizační fórum: Po covidu představují nebezpečí ceny energií a Green Deal

Co bude dál s insolvencemi a exekucemi

Další