Světový den whistleblowerů oslavuje osoby, které se nebojí ozvat

|

Dne 23. června slavíme Světový den whistleblowerů. Jeho smyslem je především ocenit odvahu lidí, kteří se nebojí upozornit na nekalé jednání na pracovišti.

Oznamovatelé (whistlebloweři) jsou osoby, které oznamují protiprávní jednání, k němuž došlo v tzv. pracovním kontextu. Právě díky oznamovatelům je často možné těmto protiprávním jednáním předejít či alespoň zmírnit hrozící škody na veřejném i soukromém majetku, životním prostředí nebo dokonce zabránit ztrátám na lidských životech.

V České republice je od 1. srpna 2023 účinný zákon o ochraně oznamovatelů, jehož smyslem je nastavení právního rámce whistleblowingu a zakotvení pravidel pro předcházení postihu, kterému mohou být oznamovatelé kvůli svému jednání vystaveni. Zákon tak oznamovatele chrání před odvetou (např. před ztrátou zaměstnání, šikanou nebo ohrožením bezpečí sebe či svých blízkých) a povinným subjektům (zaměstnavatelům) ukládá povinnost zavést a nastavit spolehlivý systém pro oznamování uvnitř svých organizací.

Za oznamovatele je podle jmenovaného zákona považován ten, kdo oznámí jakýkoliv trestný čin, přestupek s horní hranicí sazby pokuty alespoň 100 000 Kč, porušení samotného zákona o ochraně oznamovatelů nebo porušení evropského práva v jedné ze zákonem vyjmenovaných oblastí. K oznamovanému protiprávnímu jednání zároveň musí dojít u osoby, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Prvních pět měsíců fungování zákona v praxi vyhodnotilo Ministerstvo spravedlnosti jakožto gestor ochrany oznamovatelů a správce tzv. externího oznamovacího systému ve výroční zprávě za rok 2023. Protiprávní jednání oznamovaná ministerstvu z naprosté většiny spočívala v porušování pracovněprávních předpisů, nicméně oznamována byla i závažná trestná činnost. Jako potenciálně důvodná byla vyhodnocena o něco více než třetina přijatých oznámení, která byla následně předána příslušným orgánům veřejné moci k dalšímu šetření.

Předchozí

Trestní kolegium Nejvyššího soudu posílí Ondřej Círek

Clifford Chance radí KKCG při emisi dluhopisů

Další