Experti jednali v rámci českého předsednictví o whistleblowingu

|

Ve dnech 26. a 27. října 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie uskutečnila expertní konference zástupců členských států Evropských unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s názvem „Accountibility, Transparency and Trust: Working Level Conference on whistleblowing“. Cílem konference bylo zejména sdílení zkušeností s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, do národních právních řádů.

Konferenci v zastoupení ministra spravedlnosti zahájil náměstek pro řízení sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce ministerstva spravedlnosti Michal Franěk. Ve svém vystoupení zdůraznil vysokou společenskou potřebu ochrany oznamovatelů protiprávního jednání před odvetnými opatřeními a nezbytnost vytvoření funkčních oznamovacích kanálů. Zástupkyně Evropské komise zodpovědná za přípravu směrnice o ochraně oznamovatelů Zeta Georgiadou následně především apelovala na dokončení legislativního procesu u návrhů zákonů implementujících směrnici na národní úrovni. Tento apel směřoval k většině členských států Evropské unie, v nichž proces implementace směrnice do národní legislativy dosud probíhá.

Zástupci jednotlivých států se v průběhu konference detailně věnovali jednotlivým aspektům ochrany oznamovatelů, například přístupu k aplikaci směrnice u těch států, které ji dosud netransponovaly, vhodnému zacházení s anonymními oznámeními, konkrétním formám ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními či nástrojům zvyšování informovanosti veřejnosti o potřebnosti ochrany oznamovatelů. 

Většina delegátů konference české předsednictví ocenilo, že tomuto pro všechny státy důležitému tématu věnuje dostatečnou pozornost a zorganizovalo akci, která umožňuje sdílení dobré praxe mezi jednotlivými státy. To by mělo napomoci vyhnout se některým obtížím při implementaci směrnice na straně ostatních států.

V České republice byl návrh zákona o ochraně oznamovatelů předložen vládě ministerstvem spravedlnosti dne 26. září 2022. Lze předpokládat, že vláda tento návrh projedná do konce roku 2022 a legislativní proces v Parlamentu bude dokončen v průběhu roku 2023. Přijetím právní regulace ochrany oznamovatelů dojde nejenom ke splnění závazku vyplývajícího pro Českou republiku z práva Evropské unie, ale také k naplnění jedné z významných protikorupčních priorit současné vlády.

Předchozí

Bebjak natáčí Matematiku zločinu o justičních omylech

U ombudsmana se situace uklidňuje. Mezi prezidentem a Ústavním soudem naopak

Další