Novela advokátního tarifu je v připomínkovém řízení

|

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo 25. dubna 2023 do mezirezortního připomínkového řízení novelu advokátního tarifu. Tento návrh je výsledkem řady jednání zástupců ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory.

„Nyní nás čeká řádné připomínkové řízení a následně vypořádání připomínek a věřím, že tarif začne platit tak, jak jsme se zavázali, a to 1. července 2023,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav a dodává: „Aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu.“

Právní úprava novelizuje vyhlášku o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který upravuje především odměny a náhrady advokáta za poskytování právních služeb, tedy za výkon advokacie, poskytování bezplatné právní pomoci, správu majetku a jinou činnost regulovanou zákonem o advokacii.

„Právní úprava odměny advokáta byla naposledy valorizována v roce 2006. Naproti tomu došlo v průběhu let 1997 až 2021 ke snížení odměny advokátů nejprve o 10 %, následně o 30 % a nakonec o 20 %,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Původní účel tohoto „dočasného“ snížení souvisel s ničivými povodněmi v roce 1997, kdy stát hledal úspory ve výdajích za účelem napravení škod způsobených živelnou pohromou. Nicméně v průběhu doby se toto snížení začalo používat jako obecná úspora výdajů ze státního rozpočtu bez příčinné souvislosti s jakýmikoli krizovými událostmi. „Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře,“ doplňuje Pavel Blažek.

Cíle novely advokátního tarifu:

  • Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.
  • Sjednocení pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o které při obhajobě jde.
  • Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.
  • Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.
Předchozí

České kanceláře na Slovensku, Tour de Polsko i VASE Legal

Buršík končí v PwC Legal, kancelář povede Kincl

Další