Nejvyšší soud odmítl dovolání bytového družstva v tzv. kauze H-SYSTÉM

|

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté usnesením ze dne 31. 1. 2024, č. j. 26 Cdo 1106/2023-608, odmítl jako nepřípustné dovolání Stavebního bytového družstva Svatopluk podané proti rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž byl dne 26. 10. 2022 potvrzen rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 29. 3. 2022.

Soudy nižších stupňů shledaly oprávněným nárok JUDr. Josefa Monsporta, správce konkursní podstaty úpadce H-SYSTÉM a.s., na vydání bezdůvodného obohacení, jež žalované družstvo získalo na jeho úkor tím, že v období od 5. 6. 2016 do 31. 12. 2018 užívalo bez právního důvodu blíže specifikované bytové domy, pozemky, na nichž jsou postaveny, a pozemky, které k domům přiléhají. Žalované družstvo proto bylo zavázáno zaplatit do konkursní podstaty úpadce částku 18 261 187 Kč s příslušenstvím.

Nejvyšší soud považoval závěr soudů nižších stupňů, že žalované družstvo je pasivně věcně legitimováno (tedy má povinnost zaplatit žalobci požadovanou částku), za souladný s jeho ustálenou rozhodovací praxí přijatou k výkladu ustanovení o bezdůvodném obohacení podle § 2991 a násl. o. z. a zejména k § 2994 o. z.

V žalovaném období trval stav, v němž bytové domy a pozemky byly užívány subjektem odlišným od jejich vlastníka (úpadce) bez právního důvodu, a prospěch z tohoto užívání vznikal především (byť nikoli výlučně) dovolateli, jenž bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění realizoval uživatelská oprávnění k dotčeným nemovitostem tím, že v letech 2002 a 2003 neoprávněně přenechal byty v domech do užívání svým členům, že tím fakticky znemožnil úpadci realizovat jeho uživatelská oprávnění i k předmětným pozemkům a že do skončení žalovaného období nezajistil, aby dotčené nemovitosti (zejména bytové domy) byly vyklizeny.

Nesplní-li žalované družstvo dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může správce konkursní podstaty podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

Předchozí

Do PwC Legal zamířil Müller, expartner bpv i dřívější šéf právního v E.ONu

Podnikatelé s kryptem by mohli získat právo na bankovní účet

Další