Co najdete v novém Lawyers & Business?

|

Editorial Jana Januše – „Pracovní právo je plné emocí, a i proto se mu věnuji,“ říká v našem hlavním partnerském rozhovoru Janka Brezániová, partnerka kanceláře Taylor Wessing, jež zároveň pro toto číslo Lawyers & Business připravila obsáhlou analýzu změn, které přináší aktuální novela zákoníku práce. 

Je to přesné, protože právě pracovní právo je jedním z oborů, z něhož skutečný život opravdu čiší. „Vedle pracovního práva se věnuji i právu obchodních společností/M&A, ale oproti pracovnímu právu v něm jde primárně o čísla a obchod. Když je čísel moc, ráda přecházím k lidem. A když je zase příliš mnoho emocí, vracím se k číslům a transakcím,“ popisuje tak rovněž Janka Brezániová. 

Další pohledy na aktuální otázky spojené s „Budoucností práce a home office“, jak jsme hlavní téma čísla zastřešili, nabízejí Andrea Nácalová s Lukášem Vajdou ze Sniehotta & Vajda Legal (Co musí zaměstnavatel vědět, než umožní zaměstnancům home office) a Barbora Šafaříková a Ondřej Šudoma z Eversheds Sutherland (Jak to bude s dohodáři po velké novele a co to může znamenat). Fokus na konkrétní „zaměstnance“ pak zpracovali Jakub Štilec a Vojtěch Brolík ze Štilec & Partners, kteří se zaměřili na zaměstnávání ve stavebnictví a jeho budoucnost, a Bára Straková z Aegis Law, která píše o (ne)rovném odměňování sportovkyň a sportovců. 

Jiří Matzner z Matzner Legal pak představuje, k čemu slouží odpůrčí žaloba, Stanislav Servus z Valouch & Servus pokračuje v instruktáži, jak správně předávat firmy a Marcela Káňová z Rowan Legal analyzuje aktuální dění v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Náš partner, Unie podnikových právníků, pak přináší rozhovor s Jitkou Hlaváčkovou ze Svazu průmyslu a dopravy, která se nedávno stala Právničkou roku, a to právě v oblasti pracovního práva. Je toho ale ještě víc.

Lawyers & Business, v jehož novém čísle najdete i následující články, si můžete zakoupit například prostřednictvím webu mojecasopisy.cz:

BREZÁNIOVÁ: PRACOVNÍ PRÁVO JE PLNÉ EMOCÍ, A I PROTO SE MU VĚNUJI 

Partnerka kanceláře Taylor Wessing Janka Brezániová vede v České republice týmy zaměřené na právo obchodních společností, M&A a pracovního práva. Pracovní právo ve svém tradičním pojetí se zejména v posledních letech výrazně změnilo. V rámci jeho uplatňování je stále obvyklejší i zapojení psychologů nebo mediátorů. „Nechci říct, že když jsem začínala, tak jsme podobné věci neřešili. Ale doba je nyní jiná, a to včetně vnímání a nastavení vztahů na pracovišti. Vše je mnohem rychlejší a lidé se mnohdy nestačí přizpůsobit. Pracovní právo je leckdy velmi emočně vypjaté. I to je důvod, proč se mu věnuji,“ říká Janka Brezániová v partnerském rozhovoru. 

CO PŘINÁŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A JAK SE VÁS KONKRÉTNĚ DOTKNE? 

Ke konci června schválila Poslanecká sněmovna velkou novelu zákoníku práce. Čtenáři si mohou pamatovat, že jsme očekávanou novelu v krátkosti komentovali již minulý rok. I když jsme novelu čekali o trochu dřív, nakonec jsme se přece jenom dočkali. Pokud bude novela finálně schválena (což se předpokládá), je vysoce pravděpodobné, že bude účinná již na podzim 2023 (s výjimkou ustanovení týkajících se nároku na dovolenou u dohod mimo pracovní poměr, které by měly nabýt účinnosti až 1. ledna 2024). Nelze zcela vyloučit, že novela nedozná ještě pár změn, tyto by ovšem neměly mít vliv na její celkový koncept. Čeho se tak očekávaná novela dotkne, jaké významné změny přináší, jaké jsou její praktické dopady a čemu musíme věnovat pozornost? Analýza Janky Brezániové z Taylor Wessing.

CO MUSÍ ZAMĚSTNAVATEL VĚDĚT, NEŽ UMOŽNÍ ZAMĚSTNANCŮM HOME OFFICE 

Home office je v současné době velmi aktuálním tématem, tomu však neodpovídá jeho legislativní zakotvení, když je upraven pouze jedním ustanovením v zákoníku práce. To se ale má brzy změnit. Dle stávající úpravy je výkon práce možný i na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele; na těchto místech si pracovní dobu rozvrhuje sám zaměstnanec. Zaměřili jsme se tak na hlavní problematické aspekty a rizika spojená s home office, které by měl zaměstnavatel předtím, než zaměstnanci umožní home office, vždy řádně zvážit. Analýza Andrey Nacálové a Lukáše Vajdy ze Sniehotta & Vajda Legal. 

JAK TO BUDE S DOHODÁŘI PO VELKÉ NOVELE A CO TO MŮŽE ZNAMENAT 

Aktuálně projednávaná novela zákoníku práce, která by měla být účinná nejpozději od 1. ledna 2024, přinese celou řadu významných změn. Kromě zavedení komplexnější právní úpravy práce na dálku (včetně náhrady nákladů s ní souvisejících), změn v oblasti informování zaměstnanců nebo zjednodušení elektronického uzavírání a doručování písemností se chystají také zásadní novinky u tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (v praxi známé jako DPP a DPČ). Čeho se chystané změny týkají a co mohou přinést, se dozvíte v našem příspěvku. Analýza Barbory Šafaříkové a Ondřeje Šudomy z Eversheds Sutherland.

NEDOSTATEK LIDÍ OHROŽUJE BUDOUCNOST STAVEBNICTVÍ. LZE OTOČIT VÍCE NEŽ DEKÁDU TRVAJÍCÍ TREND? 

Masivní rekonstrukce budov vyvolané ekologickou transformací, výstavba vysokorychlostních tratí, dokončení dálniční sítě nebo náprava dlouhodobého deficitu v nabídce bytů. To jsou jen ty nejpalčivější výzvy, s nimiž si bude muset český stavební trh poradit. Je zřejmé, že se při tom neobejde bez kvalifikované pracovní síly, která ale řadu let figuruje v položkách silně nedostatkových vstupů. Sehnat kvalifikované a nadané pracovníky na technické pozice je stále těžším úkolem, a to napříč celým odvětvím. Jaká řešení mohou pomoci ke zmírnění tohoto neutěšeného stavu a lze stavebnictví navrátit image atraktivního oboru technických inovací? Analýza Jakuba Štilce a Vojtěcha Brolíka ze Štilec & Partners.

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE. A DOSTAT (SPRAVEDLIVĚ) ZAPLACENO 

S rozvojem sportu, růstem vlivu sociálních sítí a čím dál větším vlivem médií se do sportu dostává stále více peněz, které samozřejmě proudí i k samotným aktérům – tedy ke sportovcům a sportovkyním. Rozdíl mezi jejich odměňováním se však v posledních letech stává čím dál častějším předmětem sporů a diskusí. Tyto rozdíly jsou totiž často enormní a rozhodně nelze hovořit o tom, že by sportovní svět v této otázce dodržoval jedno ze svých základních pravidel – zásadu fair-play. O jakých rozdílech hovoříme, čím je tato finanční propast způsobena a dá se s tím něco dělat? Analýza Báry Strakové z Aegis Law.

JAK LZE PRAKTICKY VYUŽÍT ODPŮRČÍ ŽALOBU, KDYŽ SE DLUŽNÍK NECHOVÁ FÉR 

Odpůrčí žalobou se může věřitel efektivně bránit před právním jednáním dlužníka, který svým jednáním zkracuje možnost věřitele uspokojit vykonatelnou pohledávku. Odpůrčí žaloba se v praxi využívá v případech, kdy dlužník se svým majetkem nakládá vůči třetím osobám tak, aby co nejvíce omezil či znemožnil možnost věřitele se z majetku uspokojit. Odpůrčí žalobou se pak věřitel domáhá po třetí osobě (tzv. odpůrci), aby předmětné jednání dlužníka nevyvolávalo vůči věřiteli žádné právní následky a bylo neúčinné. S institutem odpůrčí žaloby se můžeme setkat jak v civilním, tak i v insolvenčnímu právu. Analýza Jiřího Matznera z Matzner Legal.

MATZNER: PŘEDÁNÍ FIRMY V RÁMCI RODINY JE VŽDY VELKÁ VÝZVA 

Výhodou rodinného podnikání je důvěra, podpora a možnost se naprosto spolehnout na členy rodiny, kteří jsou do něj zapojeni. Problém však může nastat v momentě, kdy dojde k názorovým rozporům, které se mohou promítnout i do rodinných vztahů, říká v partnerském rozhovoru Jiří Matzner, zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal. 

VYŠETŘOVATEL. DOKUMENT O MUŽI, KTERÝ ZATKL PRVNÍHO VÁLEČNÉHO ZLOČINCE Z JUGOSLÁVSKÝCH VÁLEK 

Války v bývalé Jugoslávii probíhaly na začátku 90. let, jejich démoni jsou ale stále živí. Na potenciální rizika v Chorvatsku a zejména v Bosně a Hercegovině aktuálně upozorňuje dokument režiséra Viktora Portela Vyšetřovatel, který se aktuálně promítá v kinech i za partnerství Mladého světa. Jeho hlavním aktérem je nynější vysoký úředník OSN Vladimír Dzuro, který v minulosti pracoval pro Mezinárodní trestní tribunál v Haagu a zatkl prvního válečného zločince z těchto válek, bývalého starostu Vukovaru Slavka Dokmanoviće. „Vladimír okusil, že může pomáhat konkrétním lidem – s dosažením spravedlnosti, s nalezením toho, jak skončili jejich blízcí… a to je myslím zkušenost, která zavazuje,“ říká v našem rozhovoru Viktor Portel.

Předchozí

Jak to bude s dohodáři po velké novele a co to může znamenat

Mild-hybrid je mezičlánek mezi benzínem a elektřinou. Sice jen na pár let, ale díkybohu za něj!

Další