Od 1. dubna platí změny v povinném ručení

|

Prvního dubna letošního roku se povinné ručení dočkalo výrazných změn. Ačkoliv změny pro majitele osobních aut nejsou tak citelné, zpozornět musí vlastníci segwayů, golfových vozítek, elektrokoloběžek nebo třeba zahradních traktorů, pokud s nimi vyjedou mimo soukromý pozemek.

Co je podle novely zákona vozidlo a jaká vozidla musí být pojištěna

Od prvního dubna došlo k rozšíření rozsahu typů vozidel podléhajících povinnému pojištění odpovědnosti z jejich provozu. Nyní se vztahuje na všechna motorová vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a na vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg. Maximální konstrukční rychlostí bude stanovena dle rychlosti, kterou výrobce vozidla stanoví jako nejvyšší rychlost, s jakou může být vozidlo používáno v provozu. Hmotnost se poté určuje dle technické způsobilosti vozidla v technickém průkazu.

Pojištění se nadále nevztahuje na elektrokola, a to i přes fakt, že tyto výše uvedené parametry splňují. Současně s těmito podmínkami totiž platí, že musí jít o motorová vozidla s výhradně mechanickým pohonem, tedy o dopravní prostředky vybavené motorem jako zdrojem pohybu, který výhradně prostřednictvím kola a osy zabezpečuje jeho přímočarý lineární pohyb, avšak s vyloučením vozidel pohybujících se po kolejích. Z definice vozidla se tak vylučují drážní vozidla a vozidla, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly či vznášedla. Na elektrokola se tedy povinné pojištění nevztahuje, avšak na mopedy s motorovým pohonem ano. Elektrokoloběžky a segwaye musí být rovněž pojištěny.

Je třeba si ohlídat to, že výjimku z pojištění budou mít rovněž zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se nicméně vozidlem a pojištění musí mít.

Kdo je provozovatelem vozidla a jaké situace mohou nastat

Dřívější právní úprava ukládala povinnost sjednat pojištění odpovědnosti vlastníkovi tuzemského vozidla, ale jako přestupek postihuje provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, jehož se z povahy věci může dopustit pouze provozovatel. Negativní zkušenosti s touto právní úpravou, zejména při vyřizování přestupků, či zániku pojištění, byly důvodem pro přenesení povinnosti zajistit pojištění odpovědnosti na provozovatele tuzemského vozidla. Takže povinnost pojistit vozidlo, jak jsme si ho definovali výše, má primárně jeho provozovatel. V případě registrovaného vozidla se navrhuje, aby tato povinnost trvala po aktivní dobu registrace vozidla, zatímco u ostatních vozidel po dobu, po kterou je vozidlo schopné provozu.

Kdo fakticky provozovatel vozidla? Především ten, kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem, tedy kdo rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Provozovatelem vozidla tak je zpravidla jeho vlastník, ale může jím být i osoba od vlastníka odlišná, kterou k provozování vozidla opravňuje dohoda mezi ní a vlastníkem.

Co se stane, když vypůjčíme vozidlo dětem nebo využijeme služby carsharingu, tedy sdíleného vozidla? Panuje shoda, že pro postavení provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tedy je-li vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce ani vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává. Děti tedy nic platit nemusí, pokud jim však auto třeba nedarujete, to by se staly již dlouhodobými provozovateli s vlastnickými právy. Dávejte si rovněž pozor na právní domněnku, která říká, že: “nelze-li provozovatele dopravního prostředku určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku“, či „má se za to, že provozovatelem registrovaného vozidla je ten, kdo je zapsaný v registru silničních vozidel“. Pokud jste tedy vlastníky vozidla či jste zapsaní jako vlastnici vozidla v registru silničních vozidel, je třeba mít přehled, kdo vozidlo provozuje a zda je případně pojištěn.

Kolik je nyní minimální limitace pojištění

Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla došlo od prvního dubna rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč. Limit pojistného plnění je podle občanského zákoníku horní hranicí plnění pojistitele při jedné škodné události. V případě újmy převyšující v pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění pojišťovna uhradí újmu pouze do výše sjednaného limitu a zbylou část je povinen uhradit škůdce.

V případě újmy na zdraví nebo usmrcení limit pojistného plnění činí v minimální výši 50 mil. Kč na každého poškozeného, do kterého se započítávají i náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby, regresní náhrady a náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Limit pojistného plnění při věcné škodě se stanovuje rovněž v částce nejméně 50 mil. Kč, avšak v tomto případě bez ohledu na počet poškozených. Z toho plyne, že převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě, snižuje se pojistné plnění každému z nich v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

V důvodové zprávě se na základě statistik předpokládá, že v případě újmy na zdraví nebo usmrcením je překročení spíše teoretické, v případě škod na majetku, kde se sjednaný limit pojistného plnění vztahuje na celou škodu bez ohledu na počet poškozených, jeho překročení vyloučit nelze, i když k němu bude docházet spíše ve výjimečných případech.

Konec zelené karty

Zelenou kartou se rozumí mezinárodní osvědčení o pojištění vydané jménem České kanceláře pojistitelů. Na rozdíl od stávající právní úpravy se navrhuje ponechat její účel pouze jako mezinárodního osvědčení o skutečnosti, že k vozidlu uvedenému v tomto osvědčení byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti nebo že náhradu újmy způsobené provozem tohoto vozidla garantuje příslušná kancelář pojistitelů. Pro prokazování pojištění odpovědnosti u tuzemských vozidel ztratí zelená karta svůj dosavadní účel a bude nadále vedena pouze prostřednictvím online platformy. Pokud Vás tedy zastaví při silniční kontrole policie, sama si v interním systému dohledá, zda zelenou kartu máte, nebo nikoliv. U vozidel nepodléhajících registraci je možné vydat např. známky s kódem, jehož pomocí lze rychle ověřit existenci pojištění odpovědnosti.

Předchozí

Legislativní rada vlády vrátila zákon o kybernetické bezpečnosti

Soňa Kotrbová zamířila do PwC Legal. V CEE povede její BD

Další