Přes Skype obhajobu proběhlo za dva roky přes pět tisíc hovorů

|

Před téměř dvěma lety Česká advokátní komora a Vězeňská služba ČR spustily projekt Skype obhajoba, který umožnil všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně. Tuto jedinečnou možnost komunikace urychlil v roce 2020 nouzový stav. 

“První pilotování projektu jsme zahájili již v lednu 2020 ve vazebních věznicích Liberec a Brno. Pandemie covidu-19 celou realizaci projektu akcelerovala a již v dubnu roku 2020 bylo vybaveno 14 věznic potřebnou technikou. Momentálně projekt úspěšně pokračuje ve všech věznicích. V rámci našeho vyhodnocení projektu musím konstatovat, že tato forma komunikace nejenže umožňuje ušetřit finanční náklady a eliminovat bezpečnostní rizika, ale také podstatnou měrou může eliminovat průnik infekčních onemocnění do věznic,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

Téměř dvouleté fungování projektu Vězeňské služby ČR a České advokátní komory je hodnoceno veskrze kladně, a to jak ze strany bezpečnostního sboru, tak advokátů.  

Ani v době vyhlášení nouzového stavu a omezení či úplného zákazu návštěv ve věznicích nebyla přirozeně dotčena práva vězněných osob na kontakt a komunikaci s obhájci. Pro bezpečnější a často i rychlejší komunikaci byla navíc Vězeňskou službou ČR ve spolupráci s Českou advokátní komorou zřízena alternativní možnost kontaktu obhájce s vězněnou osobou, a to komunikace prostřednictvím běžně dostupné aplikace Skype. 

Možnost dálkového hovoru s advokátem je umožněna všem vězněným osobám.
U obviněných vzatých do výkonu vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu se postupuje na základě dohody s příslušným orgánem činným v trestním řízení. S tímto způsobem komunikace musí písemně vyslovit souhlas advokát i jeho klient. 

Pilotní provoz provedený v prvním čtvrtletí roku 2020 ve čtrnácti věznicích prokázal, že realizace tohoto způsobu komunikace je technicky možná, i za dodržení všech bezpečnostních požadavků, jako je například zajištění důvěrnosti hovoru mezi obhájcem a vězněnou osobou. Obhájcům dálková komunikace umožňuje šetřit čas nutný k cestě do věznice a čekání na předvedení klienta, což v celoročním součtu znamená stovky ušetřených hodin. To se projeví také v úspoře nákladů státního rozpočtu na náhradách pro ex-offo ustanovené obhájce. 

„Jsem nesmírně rád, že to, co se kdysi zrodilo jako myšlenka a snaha zjednodušit advokátům přístup ke klientům ve věznicích, se přerodilo do funkčního a hodnotného projektu, který prokázal, že komunikace s klienty v dnešní době již nutně nevyžaduje dlouhé cestování do věznice a čekání na předvedení klienta. Rozvoj této formy komunikace je dílem otevřeného a nadšeného přístupu České advokátní komory a Vězeňské služby ČR, který považuji za příkladný. Nadále však nesmíme zapomínat, že videokonferenční forma komunikace je doplňkem pro komunikaci osobní a slouží efektivně jen tam, kde to dovoluje její obsah“, míní garant projektu Skype obhajob za Českou advokátní komoru, pražský advokát Jiří Novák ml., který je s dosavadním vývojem projektu velmi spokojen a doufá, že bude zdárně pokračovat i po překonání pandemie. „Ostatně, původní důvod jeho vzniku byl mimopandemický. Jen jsme reagovali na aktuální situaci, kdy se videokonferenční jednání stávají čím dál častějšími v běžné komunikaci, takže nebyl důvod, aby se nestala normálem i ve vězeňství,“ dodal.  

Vězeňské službě ČR přináší tato forma komunikace úspory omezením dílčích úkonů spojených se zajištěním osobního vstupu osob do věznic a do jisté míry i eliminuje případná zdravotně-bezpečnostního rizika. V dnešní době, kdy by exponenciální šíření koronaviru ve věznicích mohlo mít nedozírné následky, je snížení rizika nákazy zásadní. V současné době již každá věznice disponuje prostory vybavenými potřebnou technikou. Věznice se vždy spojuje, na základě rezervace, s advokátem. Obvyklá doba videohovoru trvá zhruba hodinu a probíhá bez účasti příslušníků bezpečnostního sboru.  

I přesto, že pro stávající formu spolupráce a provádění „videohovorů“ advokátů není legislativní změna nezbytná, chce Vězeňská služba ČR Ministerstvu spravedlnosti navrhnout legislativní zavedení pravidel pro obdobnou dálkovou komunikaci vězněných osob s osobami blízkými, pracovníky Probační a mediační služby, neziskovými organizacemi, pracovníky veřejného ochránce práv a dalšími. 

Elektronická komunikace je nedílnou součástí našeho života a v tomto konkrétním případě se osvědčila jako efektivní a rychlá náhrada osobní návštěvy obhájců a advokátů vězněných osob ve věznicích. V době nouzového stavu v ČR bezesporu přispěla k prevenci a eliminaci potenciálního přenosu nákazy covidu-19. 

Úspěšnost projektu postaveného na spolupráci Vězeňské služby ČR a České advokátní komory lze doložit počtem uskutečněných kontaktů v letech 2020 a 2021. Od zahájení projektu v roce 2020 bylo uskutečněno celkem 5 381 videohovorů mezi vězněnými klienty a advokáty, proto je Skype obhajoba projektem, který chtějí obě instituce i nadále společně budovat a rozvíjet. 

Předchozí

Valášek: Česko míchá z dluhů třaskavý koktejl

Aegis Law má mezinárodní ambice, aktuálně hledá partnera na Slovensku

Další